Návrh Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE SM č. …/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto

30. apríla 2019