Návrh na zrušenie Všeobecne záväzného nariadenia MČ KE SM č. 4/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov pre obyvateľov postihnutých nádorovým ochorením s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto

30. apríla 2019