Návrh na zmenu VZN MČ KE SM č. 3/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v MČ KE SM

1. decembra 2023

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2019, ktorým sa upravuje predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach v mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktorý bude predmetom rokovania na X. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 19. 12. 2023.

K návrhu na zmenu všeobecne záväzného nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

kamagra jelcialis