Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je MČ KE SM

12. júna 2019

V súlade s § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zverejňujeme návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto, ktorý bude predmetom rokovania na IV. zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 27.06.2019. Návrh je predkladaný v alternatíve A a alternatíve B a je uložený v prílohe.

K návrhu na zmenu všeobecne záväzného nariadenia môžu fyzické osoby a právnické osoby v zmysle § 6 ods. 4 cit. zákona v lehote 10 dní od zverejnenia návrhu nariadenia uplatniť pripomienku, a to v písomnej forme, elektronicky – podatelna@kosice-city.sk alebo ústne do zápisnice na Miestnom úrade mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 34 Košice.

Vyvesené dňa: 12.06.2019