TRVALÉ A PRECHODNÉ POBYTY


HLÁSENIE TRVALÉHO/PRECHODNÉHO POBYTU


Prízemie, č. dverí 37

Telefón: 055/6827 150

Práva a povinnosti občanov SR pri hlásení ich pobytu upravuje zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území SR. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Za členov rodiny môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny. Za občanov mladších ako 18 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca. Splnomocnený zástupca predkladá ohlasovni pobytu svoj občiansky preukaz a splnomocnenie s osvedčeným podpisom splnomocniteľa. Dieťa narodené v zahraničí môže byť prihlásené na trvalý pobyt až po predložení rodného listu vydaného osobitnou matrikou v Bratislave. Začiatkom jeho trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia zákonným zástupcom v ohlasovni.

Občan SR prichádzajúci z cudziny k prihláseniu na trvalý pobyt predkladá platný cestovný pas s vyznačeným štátnym občianstvom alebo doklad o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov.

Prihlásenie občana na trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove ani jej vlastníkovi a má len evidenčný charakter.


K prihláseniu na trvalý/prechodný pobyt je občan povinný predložiť:

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, za dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa,

 • doklad o oprávnení užívať dom alebo byt,

 • súhlas vlastníka, všetkých spoluvlastníkov, ktorí svojimi podpismi na prihlasovacom lístku pred pracovníčkou ohlasovne potvrdia svoj súhlas s prihlásením občana,

 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom v prípade, že sa vlastník alebo všetci spoluvlastníci nemôžu dostaviť osobne.

Prechodný pobyt hlási občan, ktorý sa dočasne zdržiava mimo miesta trvalého pobytu a trvá viac ako 90 dní. Predpokladaná doba prechodného pobytu už nie je obmedzená, je však potrebné uviesť ako dlho bude trvať.

Za vydanie potvrdenia o trvalom/prechodnom pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 5 € podľa položky 8 prílohy zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Zrušenie trvalého pobytu

Ohlasovňa Košice-Staré Mesto záznam o trvalom pobyte zruší:

 • na základe oznámenie o zmene TP inej ohlasovne o skončení prechádzajúceho TP,

 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,

 • na základe ohlásenia občana, ktorý ohlási skončenie TP za účelom vycestovania do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí (občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte a občiansky preukaz odovzdá príslušnému OR PZ),

 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností,

 • na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť, na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,

 • na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo. Návrh nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti, voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka budovy alebo jej časti,

 • ak budova zanikla.


Doklady potrebné k vybaveniu:

 • platný občiansky preukaz,

 • písomný návrh na zrušenie TP (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby, návrh musia podať všetci vlastníci),

 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,

 • dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,

 • rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,

 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.


Ak dôjde k zrušeniu trvalého pobytu, miestom trvalého pobytu tohto občana sa stáva mestská časť Košice-Staré Mesto. Táto skutočnosť bude občanovi oznámená na úradnej tabuli po dobu 15 dní.


Tlačivá na stiahnutie na odkaze: https://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/

kamagra jelcialis