Územné plánovanie a stavebný úrad


Mestská časť Košice–Staré Mesto vykonávala pôsobnosť Stavebného úradu od 01.1.2003 prenesením výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a v súlade so Štatútom mesta Košice.

Vykonaním volieb do orgánov samosprávy obcí dňa 02.12.2006 prešla pôsobnosť stavebného úradu na Mesto Košice, ktoré je stavebným úradom aj v súčasnosti.

S účinnosťou od 02.12.2006 celú pôsobnosť Stavebného úradu zabezpečuje Stavebný úrad mesta Košice, ktoré má v budove Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice zriadené pracovisko s územnou pôsobnosťou pre:

– mestskú časť Košice–Staré Mesto

– mestskú časť Košice – Sever

– mestskú časť Košice – Sídlisko Ťahnovce

– mestskú časť Košice – Ťahanovce

– mestskú časť Košice – Džungľa

– mestskú časť Košice – Kavečany

Bližšie informácie o činnosti stavebného úradu nájdete tu:

http://www.kosice.sk/clanok.php?file=servis_stav_urad_pracoviska.htm

kamagra jelcialis