Účasť verejnosti na rozhodovaní


Každý občan SR (v prípade volieb do samosprávy obcí a VÚC obyvateľ SR), ktorý má v obci trvalý pobyt/ má právo voliť (aktívne volebné právo) alebo byť volený do príslušných orgánov (pasívne volebné právo) v zmysle zákonných podmienok a prekážok výkonu volebného práva.

 

Mestská časť Košice–Staré Mesto (ďalej len „MČ“) v súlade s právnym poriadkom SR umožňuje svojim obyvateľom podieľať sa na kontrole a rozhodovaní nasledovnými spôsobmi:

  1. podávať petície v zmysle zák. č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, kde má každý právo sám alebo s inými sa vo veciach verejného záujmu alebo iného spoločného záujmu so žiadosťami, návrhmi a sťažnosťami obracať na orgány verejnej moci, kde medzi orgány verejnej moci v rozsahu svojej pôsobnosti a kompetencie patrí aj MČ.
  1. podávať sťažnosti podľa zákona o sťažnostiach, ktorou sa môže fyzická osoba domáhať ochrany svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánu verejnej moci alebo poukázať na konkrétne nedostatky, porušenia právnych predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti orgánu verejnej správy, v prípade MČ napr. všeobecne záväzné nariadenia.
  1. poskytuje informácie v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
  1. sprístupňuje rokovania Miestneho zastupiteľstva MČ (ďalej len „MiZ MČ“) a komisií MiZ MČ verejnosti.
  1. MiZ MČ sa zaoberá na svojom zasadnutí každou podanou petíciou obyvateľov, pozýva na takéto zasadnutie aj zástupcov petičného výboru a umožní im vystúpiť pri prerokovanom bode.
  1. MČ zverejňuje video záznamy a zápisnice z rokovaní MiZ MČ.
  1. zverejňuje kontaktné údaje starostu MČ, zástupcu starostu MČ, prednostu miestneho úradu MČ a ostatných zamestnancov.
  1. zverejňuje podané interpelácie poslancov MiZ MČ a podnety občanov s dôrazom na rýchly a verejný spôsob riešenia interpelácii a podnetov.
kamagra jelcialis