Rozpočet

Rozpočtový proces mestskej časti Košice-Staré Mesto

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti.

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie rozpočtu a jeho prípadné zmeny. Rozpočtový proces sa riadi zákonom č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, zákonom č. 401/0990 Z. z. o meste Košice v znení neskorších predpisov a Štatútom mesta Košice. Uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 63 zo dňa 20.06.2023 boli schválené Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami /formát .pdf - 564.24 kB/, príloha č.1- Rozpočtový harmonogram /formát .1-Rozpoctovy-harmonogram - 156.81 kB/.

Rozpočet sa zostavuje najmenej na tri roky. Viacročný rozpočet tvoria:

a) rozpočet mestskej časti na príslušný kalendárny rok

b) rozpočet mestskej časti na dva roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. a).

Rozpočet zostavuje referát rozpočtu a účtovníctva na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov miestneho úradu a od komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Staré Mesto. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty 7 rozpočtových organizácií (6 materských škôl a Mestská krytá plaváreň) a 1 príspevkovej organizácie (Múzeum Vojtecha Löfflera).

Spracovaný návrh rozpočtu sa prerokuje Komisii finančnej, výstavby a verejného poriadku a následne predloží miestnemu zastupiteľstvu. Predkladateľom návrhu rozpočtu je starosta mestskej časti. V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. sa návrh rozpočtu 15 dní pred jeho prerokovaním v miestnom zastupiteľstve zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti: https://kosice-city.sk/uradna-tabula/.

Zmeny rozpočtu schvaľuje miestne zastupiteľstvo a v rozsahu kompetencií vymedzených miestnym zastupiteľstvom starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Po skončení rozpočtového roka mestská časť údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mestskej časti, ktorý v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. musí byť prerokovaný najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet sa prerokuje v Komisii finančnej, výstavby a verejného poriadku a následne predloží miestnemu zastupiteľstvu. V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. sa záverečný účet 15 dní pred jeho prerokovaním v miestnom zastupiteľstve zverejňuje na úradnej tabuli a na webovej stránke mestskej časti: https://kosice-city.sk/uradna-tabula/.

Mestská časť je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Audítor tiež overuje rozpočtový proces a hospodárenie mestskej časti s finančnými prostriedkami.

kamagra jelcialis