Rozpočet

Rozpočtový proces mestskej časti Košice-Staré Mesto

Rozpočet mestskej časti je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorý sa riadi financovanie úloh a funkcií mestskej časti.

Rozpočtový proces je zostavovanie, schvaľovanie, plnenie rozpočtu a jeho prípadné zmeny. Rozpočtový proces sa riadi zákonom č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení v z.n.p., č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p., zákonom č. 401/0990 Z. z. o meste Košice v z.n.p. a Štatútom mesta Košice.

Rozpočet sa zostavuje najmenej na tri roky. Viacročný rozpočet tvoria:

a) rozpočet mestskej časti na príslušný kalendárny rok

b) rozpočet mestskej časti na dva roky nasledujúce po roku, na ktorý sa zostavuje rozpočet podľa písm. a).

Rozpočet zostavuje referát rozpočtu a účtovníctva na základe podkladov od jednotlivých odborných útvarov miestneho úradu a od komisií zriadených Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice-Staré Mesto. Súčasťou rozpočtu sú aj rozpočty 7 rozpočtových organizácií (6 materských škôl a Mestská krytá plaváreň) a 1 príspevkovej organizácie (Múzeum Vojtecha Löfflera).

Spracovaný návrh rozpočtu sa prejedná v Komisii finančnej, výstavby a verejného poriadku a následne predloží miestnemu zastupiteľstvu. Predkladateľom návrhu rozpočtu je starosta mestskej časti. V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. sa návrh rozpočtu 15 dní pred jeho prejednaním v miestnom zastupiteľstve zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke https://kosice-city.sk/rozpocet/

Zmeny rozpočtu schvaľuje miestne zastupiteľstvo a v rozsahu kompetencií vymedzených miestnym zastupiteľstvom starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Po skončení rozpočtového roka mestská časť údaje o rozpočtovom hospodárení súhrnne spracuje do záverečného účtu mestskej časti, ktorý v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. musí byť prerokovaný najneskôr do 6 mesiacov po uplynutí rozpočtového roka. Záverečný účet sa prejedná v Komisii finančnej, výstavby a verejného poriadku a následne predloží miestnemu zastupiteľstvu. V zmysle zákona č. 369/1990 Z. z. sa záverečný účet 15 dní pred jeho prejednaním v miestnom zastupiteľstve zverejňuje na úradnej tabuli a na internetovej stránke https://kosice-city.sk/uradna-tabula/

Mestská časť je povinná dať si overiť účtovnú závierku audítorom podľa zákona NR SR č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v z.n.p.. Audítor tiež overuje rozpočtový proces a hospodárenie mestskej časti s finančnými prostriedkami.

kamagra jelcialis