Prístup k informáciám


Mestská časť Košice–Staré Mesto /ďalej len „MČ“/ zverejňuje povinne na svojom webovom sídle www.kosice-city.sk podľa § 5 ods. 1 písm. a) zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov nasledovné informácie:

a) spôsob zriadenia MČ, právomoci, kompetencie a popis organizačnej štruktúry MČ,

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie,

c) miesto, lehotu s pôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutí MČ,

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt , ktoré je nutné dodržať,

e) prehľad právnych predpisov, pokynov, inštrukcií výkladových stanovísk, podľa ktorých MČ koná a rozhoduje alebo ktoré upravujú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k MČ

f) sadzobník správnych poplatkov a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií.

Detailné informácie nájdete tu: https://kosice-city.sk/info-zakon/

MČ v záujme zvýšenia transparentnosti zverejňuje na svojej stránke aj nasledovné informácie:

– elektronickú úradnú tabuľu MČ (obsahujúcu všetky dôležité oznamy ako napr. návrhy VZN, informácie k voľbám, verejné vyhlášky, atď.)https://kosice-city.sk/uradna-tabula/

– všetky verejné obstarávania vykonávané MČhttps://kosice-city.sk/verejne-obstaravanie/

 – všetky výberové konania na pracovné pozície obsadzované MČhttps://kosice-city.sk/vyberove-konania/

 – podmienky prenájmu nehnuteľností vo vlastníctve alebo správe MČhttps://kosice-city.sk/podmienky-prenajmu-nehnutelnosti/

 – súťažné podmienky verejných obchodných súťažíhttps://kosice-city.sk/obchodne-sutaze-a-prenajmy/

 – zápisnice zo zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ – https://kosice-city.sk/miestne-zastupitelstvo/zasadnutia-miestneho-zastupitelstva/ a komisií zriadených pri MiZ MČ (vrátane pozvánok)https://kosice-city.sk/komisie-miestneho-zastupitelstva/

kamagra jelcialis