Predaj a prenájom majetku


Mestská časť Košice–Staré Mesto hospodári s vlastným alebo zvereným majetkom v súlade so zákonom č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Mestská časť–Košice Staré Mesto má na základe KZ – č. 2001/00264/KZN/33 zo dňa 7.4.2001 vo vlastníctve pozemky na Hradbovej ulici par. č. 336, 351, 353, 355, 362, 363, 364,366, 335/1, 335/2, 335/3, k.ú. Stredné mesto a na základe KZ a zmluvy o zriadení vecného bremena zo dňa 11.4.2002 má vo vlastníctve nehnuteľnosť – Múzeum Vojtecha Löfflera, Alžbetina č. 20 a budovu na Kmeťovej ulici č. 34 – Vila Löfflera.

Mestská časť okrem pozemkov vo vlastníctve má aj pozemky v správe zverené mestom Košice na základe zmluvy č. S-170/1993 o zverejnení majetku mesta do správy zo dňa 26.11.1993.

Keďže mestská časť má majetok vo vlastníctve a v správe, riadi sa pri jeho hospodárení Zásadami hospodárenia s majetkom mestskej časti Košice-Staré Mesto – príloha /formát .pdf - 708.33 kB/, ktoré boli schválené Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Košice–Staré Mesto podľa ustanovenia §11 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 14 ods. 3 písm. c) zákona č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov § 9 ods. 1 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a Štatútom Mesta Košice.

Prevody majetku mestskej časti schvaľuje miestne zastupiteľstvo a vykonáva sa:

 • na základe obchodnej verejnej súťaže,
 • dobrovoľnou dražbou,
 • priamym predajom.

Výnimočne možno prevod uskutočniť z dôvodu hodného osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) a § 9a ods. 9 písm. c) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí.

Mestská časť zverejní zámer predať majetok a jeho spôsob:

 • na svojej úradnej tabuli,
 • na internetovej stránke mestskej časti,
 • v regionálnej tlači.

Zmluvný prevod majetku mestskej časti formou verejnej obchodnej súťaže mestskej časti alebo priamym prevodom uverejní minimálne na 15 dní pred uzávierkou na podávanie návrhov do verejnej obchodnej súťaže a taktiež na predkladanie cenových ponúk záujemcov. Mestská časť môže zmluvné prevody majetku zvereného do správy mestskej časti vykonávať po súhlase primátora Mesta Košice. V súlade so Štatútom mesta Košice môže realizovať predaj majetku zvereného do správy mestskej časti do výmery 200 m2.

Pri prevode majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa musí byť uvedená konkrétna osoba, ktorá sa má stať nadobúdateľom a dôvod, prečo sa prevod považuje za prípad hodný osobitného zreteľa.

Zámer previesť majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa je mestská časť povinná zverejniť najmenej 15 dní pred schvaľovaním prevodu miestnym zastupiteľstvom mestskej časti na svoje úradnej tabuli, na internetovej stránke, pričom zámer musí byť zverejnený počas celej tejto doby. Miestne zastupiteľstvo schvaľuje prevod majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov. Pri prenájmoch majetku z dôvodu hodného osobitého zreteľa je postup prenájmu rovnaký ako pri prevode majetku.

Podmienky prenájmu majetku mestskej časti schvaľuje:

 • starosta mestskej časti , ak ide o prenájom hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku v prípade nájmu na dobu neurčitú alebo na dobu určitú maximálne 5 rokov,
 • miestne zastupiteľstvo, ak ide o prenájom nehnuteľného majetku v prípade nájmu na dobu určitú nad 5 rokov a majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa,
 • štatutárny orgán správcu, ak ide o prenájom zvereného do správy hnuteľného majetku a nehnuteľného majetku v prípade nájmu na dobu neurčitú alebo dobu určitú maximálne 5 rokov.

Mestská časť zverejní zámer prenajať svoj majetok :

 • na svojej úradnej tabuli,
 • na internetovej stránke mestskej časti,
 • v regionálnej tlači.

Prenájom majetku mestskej časti schvaľuje miestne zastupiteľstvo a vykonáva sa:

 • na základe obchodnej verejnej súťaže,
 • dobrovoľnou dražbou,
 • priamym prenájmom.

Postup pri prenájme majetku je obdobný ako pri prevode majetku.

Výšku ročného nájomného za pozemky je 10% z hodnoty pozemku určenej znaleckým posudkom v danej lokalite. Cena výšky nájmu za nebytové priestory sa stanovuje podľa 5 kategórií, t.j.: – podľa polohy NP z hľadiska lokalizácie územia.

Mestská časť Košice–Staré Mesto prenajíma nebytové priestory v budove Miestneho úradu na Hviezdoslavovej 7. Podľa „Pravidiel prenajímania majetku mesta Košice“ budova na Hviezdoslavovej ulici patrí do kategórie č. II. Nebytové priestory na Hviezdoslavovej ulici sa prenajímajú za nájomné vo výške 63 €/m2/rok.


Okrem nebytových priestorov sa v budove miestneho úradu na Hviezdoslavovej ul. prenajímajú priestory Radničnej sály, Sobášnej siene, zasadačky a priestory telocvične pre rôzne subjekty a kultúrne podujatia.

Podmienky prenájmu a využitia priestorov – radničná sála, sobášna sieň, zasadačka, telocvične nájdete tu.  /formát .pdf - 192.80 kB/


Podmienky prenájmu a využitia priestorov – radničná sála, sobášna sieň, zasadačka, telocvične nájdete na tomto odkaze. /formát .pdf - 0.00 PB/

kamagra jelcialis