Personálna politika


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto (ďalej len „miestny úrad“) je výkonným orgánom mestskej časti Košice-Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“). Je zložený zo zamestnancov mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Miestny úrad nemá právnu subjektivitu.

Miestny úrad plní odborné, organizačné a administratívne práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti a zabezpečuje činnosť vyplývajúcu z prenosu kompetencií zo štátu na samosprávu.

Organizáciu miestneho úradu, objem mzdových prostriedkov, celkový počet zamestnancov a rozsah technických prostriedkov na jeho činnosť určuje starosta mestskej časti.

Počet zamestnancov jednotlivých oddelení a referátov určuje starosta na návrh prednostu miestneho úradu s podmienkou dodržania schváleného objemu mzdových prostriedkov na kalendárny rok a celkového počtu zamestnancov miestneho úradu .

Počet zamestnancov miestneho úradu na základe organizačnej schémy Miestneho úradu platnej a účinnej od 01.08.2016 je v počte zamestnancov 28,5 – Organizačný poriadok Miestneho úradu MČ KE SM – platný od 1.8.2016

Do počtu zamestnancov úradu sa nezapočítavajú volení funkcionári (starosta, zástupca starostu a hlavný kontrolór ).

Miestny úrad sa vnútorne člení na oddelenia a referáty, ich počet a štruktúru navrhuje prednosta miestneho úradu a predkladá na schválenie starostovi mestskej časti.

Činnosť miestneho úradu riadi prednosta.

Organizačnú štruktúru miestneho úradu určuje starosta mestskej časti.

Miestny úrad sa člení na:

Oddelenia:

1. oddelenie právne a personálne,

2. oddelenie hospodárskej správy

Referáty:

1. referát kancelárie starostu,

2. referát organizačný,

3. referát agendy rozvoja bývania,

4. referát rozpočtu a účtovníctva,

5. referát sociálnych služieb,

6. referát správy trhu,

7. Matričný úrad.

Hlavnou úlohou oddelení a referátov miestneho úradu je odborne, administratívne a organizačne zabezpečovať práce súvisiace s plnením úloh mestskej časti, vrátane prenesených kompetencií zo štátu na mestskú časť. V zmysle príslušných ustanovení zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rozsahu poverenia starostom mestskej časti sú oddelenia a referáty povinné vykonávať predbežnú finančnú kontrolu a vedúci oddelení a referátov aj priebežnú finančnú kontrolu.

Na čele oddelení a referátov sú vedúci, ktorých do funkcie menuje starosta na základe návrhu prednostu miestneho úradu.

Vedúci oddelení a referátov riadia činnosť oddelení a referátov, zodpovedajú za prácu svojich podriadených zamestnancov.

Vedúci oddelení a referátov sú povinní na požiadanie hlavnému kontrolórovi predložiť požadované doklady.

Vedúci oddelení a referátov musia spĺňať podmienky stanovené pre vedúceho zamestnanca zákonom č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 311/2001 Z. z. Zákonníkom práce v platnom znení.

Miestny úrad sa riadi aj zákonom č.553 /2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Výberové konania sa realizujú na pozície vedúcich oddelení.

Žiadosti o prijatie do zamestnania prichádzajúce priebežne sa zaevidujú a zaradia sa do evidencie žiadostí o prijatie do zamestnania. V prípade potreby sa zaevidované osoby kontaktujú.

Ponuka voľných pracovných miest s konkrétnymi požiadavkami zverejňuje miestny úrad na svojej internetovej stránke www.kosice-city.sk, kde sú zverejňované aktuálne výberové konania vyhlásené našou mestskou časťou a ponuky voľných pracovných miest.