Obecné podniky a investície


Mestská časť Košice – Staré Mesto (ďalej len „MČ“) v súčasnosti neprevádzkuje žiaden obecný podnik.

Mestská časť Košice – Staré Mesto je však zriaďovateľom v súlade s § 4 ods. 3 písm. l) zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, § 14 ods. 3 písm. i) zák. č. 401/1990 Zb o meste Košice v znení neskorších predpisov a § 21 zák. č. 523/2004 Z . z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov:

1. Mestskej krytej plavárne – ktorá je samostatná rozpočtová organizácia MČ, zriadená od 1.januára 2013 na dobu neurčitú. Mestská krytá plaváreň je športovým zariadením so zameraním na plavecké športy, zabezpečujúcim možnosť využívať plavecké bazény pre verejnosť, organizácie a športové kluby, ktoré aktívne vytvára podmienky pre športové aktivity občanov, pomáhajúcim cieľavedomému rozvoju športu na základe záujmov a potrieb občanov. Viac informácií nájdete na webovej stránke: http://www.plavarenkosice.sk/.

2. Múzea Vojtecha Lőfflera – ktoré je príspevkovou organizáciou, ktorá je napojená na rozpočet MČ a bola zriadená ku dňu 1.1.1993. Múzeum bolo zriadené z daru významného sochára Vojtecha Lőfflera a jeho druhej manželky Kláriky Lőfflerovej. Viac informácií o činnosti, zameraní, aktuálnych výstavách a expozíciach nájdete na: http://www.lofflermuzeum.sk/

MČ plánuje v roku 2016 investovať do Mestskej krytej plavárne značné finančné prostriedky a to na výmenu podlahy, ktorá by mala zahŕňať aj inštaláciu podlahového kúrenia. Predmetnou investíciou sa bude zaoberať Miestne zastupiteľstvo MČ pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2016.

MČ sa finančne podieľala v roku 2015 aj na týchto aktivitách:

1. Výstavba chodníka Jesenná celkový náklad 8513, 16 Eur

2. obnova detského ihriska Park Angelinum celkový náklad 2460,00 Eur

3. obnova detského ihriska Nám. L. Novomeského celkový náklad 6 496,80 Eur

4. bezpečnostný projekt kamera Svätoplukova celkový náklad 7 441,10 Eur