Mediálna politika


Miestny úrad Mestskej časti Košice-Staré Mesto je vydavateľom periodika Staromestské listy na základe registrácie Ministerstvom kultúry SR pod číslom EV 3198/09.

Staromestské listy (SL) sú informačným spravodajcom mestskej časti Košice-Staré Mesto. Plnia informačnú, kultúrno-spoločenskú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu. SL dodržujú spravodajský charakter – informujú predovšetkým obyvateľov mestskej časti Košice-Staré Mesto o živote v mestskej časti o jej problémoch a ich riešení, pričom si uchovávajú charakter nezávislosti na politických stranách a hnutiach. Tvorbu staromestských listov zabezpečuje výkonný redaktor – zamestnanec MÚ a redakčná rada, ktorú tvorí starosta a ním určení poslanci MiZ MČ Košice-Staré Mesto.

Staromestské listy vychádzajú 4-krát ročne v náklade 10 000 ks a distribuované sú externým distribútorom zadarmo do každej domácnosti na území MČ Košice-Staré Mesto.

Staromestské listy sú od č. 8/2015 na vyžiadanie posielané obyvateľom na mailovú adresu aj v elektronickej forme.

Staromestské listy ponúkajú priestor aj na platenú inzerciu na základe platného cenníka (príloha).

Kontakt: redakcia@kosice-city.sk