Dotácie a granty


 Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov umožňuje podľa § 7 ods. 4 obci poskytovať dotácie právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré vykonávajú činnosť na území obce za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce a len na podporu všeobecne prospešných služieb. Mestské časti Bratislavy a Košíc môžu poskytovať dotácie na celom území mesta Košice. Žiadosti o dotáciu nie je možné vyhovieť v čase rozpočtového provizória. Na pridelenie dotácie nie je právny nárok.

 Mestská časť Košice–Staré Mesto /ďalej len „MČ“/ má v súčasnosti platné Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o poskytovaní dotácii z rozpočtu MČ. Oprávnené osoby môžu požiadať o finančnú dotáciu za podmienok stanovených Všeobecne záväzným nariadením č. 1/2016 až do výšky 90 % oprávnených výdavkov na projekt. Znenie VZN č. 1/2016 nájdete na tomto odkaze:

https://kosice-city.sk/vseobecne-zavazne-nariadenie-mestskej-casti-kosice-stare-mesto-c-12016-o-poskytovani-dotacii-z-rozpoctu-mestskej-casti-kosice-stare-mesto/

Vzor žiadosti o dotáciu nájdete tu: žiadosť – dotácia vzor /formát .-1 - 139.91 kB/

O poskytovaní dotácii z rozpočtu mestskej časti Košice-Staré Mesto rozhoduje:

 1. o žiadosti o dotáciu do výšky 500,- Eur rozhoduje operatívne starosta MČ, maximálne však do výšky 1/3 objemu celkovo schválených finančných prostriedkov v rozpočte MČ na príslušný rok

 2. o žiadosti o dotáciu nad 500,- Eur rozhoduje Miestne zastupiteľstvo MČ na svojom zasadnutí

Pre zabezpečenie transparentnosti posudzovania žiadosti o dotáciu sa každý poslanec a p. starosta riadia pravidlami transparentného posúdenia žiadosti o poskytnutie dotácie z rozpočtu MČ, ktoré nájdete tu: pravidlá posudzovania žiadosti o dotáciu /formát .doc - 30.50 kB/

Každý poslanec a starosta podpisujú čestné prehlásenie na príslušný kalendárny rok, ktorým prehlasujú, že budú dodržiavať vyššie uvedené pravidlá a vo vzťahu k žiadateľovi sú v postavení nezaujatej osoby.

MČ sa aktívne snaží aj o získavanie prostriedkov formou dotácií zo štátneho rozpočtu SR a projektov EÚ. V roku 2015 sa MČ zaradila medzi úspešných žiadateľov o dotáciu v rámci výzvy Ministerstva školstva SR v rámci výzvy na rozšírenie kapacít materských škôl. MČ získala na rozšírenie kapacít dvoch materských škôl dotáciu v celkovej sume 80 000,- Eur.

Zoznam úspešných uchádzačov nájdete na tomto odkaze: https://www.minedu.sk/data/files/5220_final_zoznam_uspesvych-ziadatelov_rozsirenie-kapacit-ms.pdf

 

Mestská časť Košice -Staré Mesto získala nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom „Rozvoj energetických služieb pre vybrané objekty vo vlastníctve a správe mestskej časti Košice-Staré Mesto“.

Bližšie informácie: Informácia o realizácií projektu /formát .pdf - 129.64 kB/

 

 

kamagra jelcialis