Zápisnica z vyhodnotenia obchodnej verejnej súťaže

31. marca 2016