Štyri ostrovy kultúry sú už odovzdané


Tlačová správa:

Štyri zo siedmich investičných projektov Košického samosprávneho kraja (KSK) – Ostrovy kultúry, boli ukončené v plánovanom termíne k 31. decembru 2012. Sú to Divadlo Thália, Bábkové divadlo, Barkóczyho palác na Hlavnej ulici, prístavba Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici. V prípade troch ďalších KSK požiadal Ministerstvo kultúry SR, ako riadiaci orgán, o predĺženie termínu.

Predĺženie termínu sa týka časti ostrova kultúry v Uličke remesiel. Kvôli ďalšiemu archeologickému prieskumu v priekope a technologickej náročnosti stavebných postupov je ukončenie projektu posunuté na február 2013. Vo Východoslovenskej galérii rozsiahly archeologický výskum na nádvorí spôsobil niekoľkomesačné oneskorenie postupu búracích prác na stavbe. Riadiaci orgán schválil posunutie termínu ukončenia na apríl. Do konca mája by malo byť ukončené aj Východoslovenské múzeum, kde rozsah sanačných a reštaurátorských prác je oproti predpokladu v projektovej dokumentácii väčší a náročnejší. Táto skutočnosť bola zistená až po odkrytí podkladových konštrukcií a zmapovaní ich poškodenia. Vzhľadom na dodržanie technologických postupov jednotlivých fáz reštaurovania, technologické prestávky potrebné na odsolenie a stabilizovanie jednotlivých vrstiev a ďalšie faktory bolo nevyhnutné požiadať o predĺženie termínu ukončenia stavby.

Sedem investičných projektov realizuje KSK v rámci projektu EHMK Košice 2013 pod spoločným názvom Ostrovy kultúry. Na realizáciu získal nenávratný finančný príspevok 9 644 531 eur. Projekty sú implementované v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „Európske hlavné mesto kultúry – Košice 2013" Regionálneho operačného programu a sú spolufinancované Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a 5 % z rozpočtu KSK.

Ostrovy kultúry vytvoria atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je zmeniť prístup k návštevníkom, prilákať ich, ponúknuť im otvorený priestor, ktorý môžu využiť, aj keď nie sú stálymi klientmi. Ostrovy kultúry vznikajú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť kamenné inštitúcie v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

Ostrovy kultúry – otvorené zóny v kultúrnych zariadeniach KSK:
Otvorená zóna 1
Historická účelová budova Východoslovenského múzea Košice

Spôsob riešenia projektu vyplýva z charakteru budovy, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Projekt nadväzuje na predchádzajúce tri etapy rekonštrukcie. Tvoria ho dve aktivity: rekonštrukcia historickej účelovej budovy s vytvorením miniskanzenu a nový interiér expozície Košického zlatého pokladu. Projekt výrazne zlepší infraštruktúru pre aktivity múzea. Okrem rekonštrukcie historickej účelovej budovy (vstupná časť, schodištia, salónik, predsálie, reštaurovanie vnútorných povrchov a fasád) sa vytvoria aj nové možnosti v miniskanzene, kde bude zrekonštruovaný kostol a zvonica, vytvorí sa pódium, altán a ďalšie prvky. V interiéri expozície Košického zlatého pokladu – trezorovej miestnosti vznikne interaktívna komorná expozícia v tme s nasvietením exponátov – atypické nástenné vitríny, závesné sklenené valce na prezentáciu top zbierok, osvetlenie vitrín i priestoru a podlahy. Súčasťou je audiovizuálny systém – dotykové LCD panely s podrobnými informáciami o 2920 minciach.

Otvorená zóna 2
Východoslovenská galéria

Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Vznikne plnohodnotný kultúrny a vzdelávací priestor, ktorý bude nielen dôstojne reprezentovať Košice – EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám súčasných i potenciálnych používateľov. Pribudnú nové multifunkčné výstavné priestory, ktoré budú využívať najnovšie technológie. Vytvoria sa ideálne podmienky pre splnenie náročných kritérií prezentácie súčasného umenia a využitia galérie aj na vzdelávacie účely. Projekt zabezpečí zvyšovanie hodnoty národného dedičstva a národnej hrdosti. Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre vlastné projekty. Otvorená zóna bude prístupná pre umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si spôsoby umeleckého a kultúrneho vyžitia sa v netradičnom priestore. Vznikne možnosť prezentácie aj iných druhov umení – vizuálne divadlo, tanec, prednášky, besedy, workshopy, atď.

Otvorená zóna 3
Bábkové divadlo

Projekt vzniká pre potreby detí, rodičov, umelcov a ľudí z kultúrneho života. Priestor takéhoto typu v Košiciach chýba. Upravené átrium divadla ponúkne priestor pre kultúrne podujatia v letných mesiacoch, keď je väčšina divadiel zatvorená. Zariadenie bude v roku 2013 prioritne využité v rámci projektu EHMK, zároveň ponúka možnosti využitia pre vlastné produkcie obohacujúce bábkové inscenácie o novú, zatiaľ nevyužitú dimenziu prezentácie. Vznikne možnosť pre vlastnú produkciu Bábkového divadla, možnosť využitia pre hosťujúce európske bábkové divadlá, na workshopy pre deti, literárne večery, prezentácie mladých autorov, vystúpenia interpretov menšinových žánrov a pre filmové večery pod holým nebom s možnosťou prezentácie mladých a začínajúcich tvorcov.

Otvorená zóna 4
Barkóczyho palác, Verejná knižnica J. Bocatia, Hlavná ulica

Vďaka projektu bude obnovená národná kultúrna pamiatka. Spojením otvoreného priestoru nádvoria paláca v historickom centre mesta, zelene, vody a ďalších prírodných materiálov, sa vytvorí kultúrno-relaxačná a informačná zóna určená nielen obyvateľom Košíc, ale i návštevníkom mesta. Zrekonštruované nádvorie vytvorí priateľský, multifunkčný priestor pre kultúrne trávenie voľného času s dlhodobou udržateľnosťou aktivít pre širokú verejnosť. V symbióze umeleckých artefaktov a prírodných materiálov vznikne harmonický celok využiteľný pre skupiny aj jednotlivcov. Novovytvorená otvorená zóna poskytne zaujímavé a atraktívne prostredie pre programové zámery kultúrneho zariadenia.

Otvorená zóna 5
Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova ulica

Projekt nadväzuje na I. etapu rekonštrukcie objektu. Vytvorí plnohodnotný kultúrny a vzdelávací priestor, ktorý bude nielen dôstojne reprezentovať Košice – EHMK 2013, ale bude slúžiť aj budúcim generáciám súčasných i potenciálnych používateľov. Vytvoria sa podmienky pre jednu z kľúčových priorít a hodnôt spoločnosti – celoživotné vzdelávanie, zachovávanie kultúrneho dedičstva, rozvoj informačnej a na poznatkoch fungujúcej spoločnosti. Knižnica bude môcť poskytovať účinnejšie a komplexnejšie služby. Vznikne možnosť pre iné formy využitia – výpožičná, informačná a rešeršná činnosť, besedy, prezentácie kníh, prednášky, výstavy fotografií, kníh, literárny maratón, literárno-hudobné večery, literárne a výtvarné súťaže, workshopy, kurzy počítačovej gramotnosti.

Otvorená zóna 6
Divadlo Thália

V priestoroch národnostného divadla Thália na Mojmírovej ulici vznikne otvorená zóna – Divadelné múzeum. Pribudne tiež konferenčná miestnosť pre umelecké kruhy a pre verejnosť nárokujúcu si nové spôsoby umeleckého, odborného a kultúrneho vyžitia v netradičnom priestore. Otvorená zóna umožní dokumentovanie histórie košického divadelného života, organizovanie výstav, besied na tému histórie divadelného umenia. Kvalitnejšia divadelná technika zabezpečí hodnotnejšie predstavenia, možnosť tlmočenia pri organizovaní rôznych medzinárodných festivalov, konferencií a sympózií. Rozšíri sa technická a divácka kapacita, čo môže priniesť aj zvýšenie počtu návštevníkov zariadenia.

Ulička remesiel – Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel
Projekt prispeje k rozšíreniu doteraz vytvorenej kultúrnej ponuky v Katovej bašte (rekonštrukcia bola podporená z Finančného mechanizmu európskeho hospodárskeho priestoru a Nórskeho finančného mechanizmu). Verejnosti predstaví doposiaľ nevyužité priestory. Novovytvorený priestor prepojí areál Katovej bašty s domom a areálom tradičných remesiel, ktorý bude príťažlivým kultúrnym stánkom múzea s pravidelnými výstavami, rozširujúcimi uchovávanie a rozvíjanie dávnych tradícií. Bude vytvorená expozícia historických remesiel s galériou, spolu s prezentáciou ojedinelých stredovekých archeologických nálezov. Ďalej pribudne expozícia fortifikácie (predstavenie obranného systému stredovekých Košíc umiestneného v kazematoch Katovej bašty). Na prízemí pamätného domu Rodošto budú informačno-lektorské služby spojené s „Múzeum shopom". Súčasťou projektu je vytvorenie priestoru pre exteriérovú prezentáciu a workshopy, ako aj výstavba interaktívnej dobývacej veže pre deti.