Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

      Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/6827 135.

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14.2.2019 uznesením č. 33 Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019-2021, v rámci ktorého bol schválený  finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu pre mestské časti na rok 2019. V zmysle uznesenia č. 225 Mestského zastupiteľstva v Košiciach zo dňa 03.10.2019 je zmena nasledovná: od 01.10.2019 do 31.12.2019.

do: 415,00 € – príspevok 1,00 €

od: 415,01 € –  príspevok 0,00 €

 

Súhrnná tabuľka pre rok 2020: príloha

 

 

Termín predaja:

 

august 2020

05.08.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.

19.08.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.

september 2020

09.09.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.

23.09.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.