Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželov - dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov. 

      Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/6827 135.


Príspevky na stravovanie dôchodcov od 1.1.2021 /formát .1 - 90.50 kB/

 

Stravovanie dôchodcov - oznámenie

Oznamujeme Vám, že v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu  od 1 .10. 2020 vládou SR v čase  šírenia ochorenia COVID - 19 mestská časť Košice-Staré Mesto uzatvorila rámcovú dohodu s dodávateľmi, predmetom ktorej je poskytovanie stravovania pre dôchodcov  a zdravotne ťažko postihnutých občanov  s trvalým pobytom v MČ Košice-Staré Mesto

  1. Gastroservis MM, s.r.o. -  v Jedálni Vojvodská na Vojvodskej ul. č. 5 v Košiciach
  2. Viera Janigová - v Jedálni v budove Štátnych lesov, Moyzesova 18 v Košiciach

Cena stravného lístka:
a) príprava a výdaj teplého hlavného jedna  v priestoroch jedálne                         2,95 €
b) príprava, balenie do jednorazových obalov                                                             3,20 €
c) príprava, balenie do jednorazových obalov a dovoz na adresu stravníka          3,95 €

 

Stravné lístky sa predávajú každú stredu.