Stravné lístky pre dôchodcov


Mestská časť Košice-Staré Mesto poskytuje príspevok na stravovanie dôchodcov s trvalým pobytom na území mestskej časti Košice-Staré Mesto za podmienok stanovených vo Všeobecne záväznom nariadení mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 4/2019.

Seniori, ktorí majú záujem o stravovanie s príspevkom od MČ Košice-Staré Mesto a Mesta Košice a výška ich dôchodku nepresahuje 600 €  si môžu vybrať jedno zo stravovacích zariadení, kde sa budú stravovať a to na dobu minimálne 3  mesiacov:

  • JEDÁLEŇ LESY, Moyzesova 18
  • VOJVODSKÁ, Vojvodská 5
  • ČERVENÝ KRÍŽ, Komenského 19
  • Jedáleň Bačíková 

Príspevky na stravovanie dôchodcov od 05. 12. 2023  /formát .pdf - 91.69 kB/

K tomu je potrebné podpísať  DOHODU S MČ KOŠICE-STARÉ MESTO o zabezpečení stravovania pre poberateľa príspevku na stravovanie v stravovacom zariadení, na č. d. 15 (prízemie), tel. kontakt: 055/6827 156.

Ak ste ešte tento rok nepredložili, je potrebné predložiť aj aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku, žiadosť o príspevok na stravovanie a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

Iné osoby môžu zastúpiť oprávnených pri podpise tejto dohody, len na základe SPLNOMOCNENIA na uzatvorenie dohody o zabezpečení stravovania pre poberateľa príspevku na stravovania v stravovacom zariadení s MČ Košice-Staré Mesto. Tlačivá sú  k dispozícii v Kancelárií prvého kontaktu, na č. d. 15 (prízemie) a na webovej stránke MČ Košice-Staré Mesto.

 

Tlačiva na stiahnutie:

 

 

 

 

 

 

 

 

kamagra jelcialis