Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku.

      Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/6827 135.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach schválilo dňa 14.2.2019 Uznesením č. 33 Programový rozpočet mesta Košice na roky 2019-2021 v rámci, ktorého bol schválený  finančný príspevok na stravovanie dôchodcov formou transferu  pre mestské časti na rok 2019. A na základe uznesenie č.225 Mestského zastupiteľstva  Košice zo dňa 03.10.2019 je zmena  nasledovná: od 01.10.2019 do 31.12.2019.

do: 415,00 € – príspevok 1,00 €

od: 415,01 € –  príspevok 0,00 €

 

Súhrnná tabuľka pre rok 2020: príloha

 

 

Termín predaja:

júl 2020

01.07.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.

15.07.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.

 

august 2020

05.08.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.

19.08.2020 (streda)  v čase od 9.00-12.00 hod.