Stravné lístky pre dôchodcov


           Nárok na príspevok na stravovanie pre dôchodcov majú občania s trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto. Pri prvej kúpe lístkov si prinesú kópiu rozhodnutia sociálnej poisťovne o výške dôchodku (starobného alebo invalidného) a občiansky preukaz. Začiatkom každého kalendárneho roka je potrebné predložiť aktuálne rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku a čestné vyhlásenie o tom, že nemajú iný príjem okrem dôchodku. V prípade manželov - dôchodcov žijúcich v spoločnej domácnosti sa ich príjmy posudzujú spoločne. Preto je potrebné doložiť potvrdenie o výške dôchodku a potvrdenie o výške iných príjmov obidvoch manželov. 

      Lístky sa predávajú v pokladni miestneho úradu (prízemie č. dv. 17) v stanovených termínoch, o ktorých sú dotknutí občania informovaní vopred, resp. na tel. čísle 055/6827 135.


Príspevky na stravovanie dôchodcov od 1.1.2021 /formát .1 - 90.50 kB/

Stravovanie dôchodcov - oznámenie

Oznamujeme Vám, že v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie a núdzového stavu  od 1 .10. 2020 vládou SR v čase  šírenia ochorenia COVID - 19 mestská časť Košice-Staré Mesto uzatvorila rámcovú dohodu s dodávateľmi, predmetom ktorej je poskytovanie stravovania pre dôchodcov  a zdravotne ťažko postihnutých občanov s trvalým pobytom v MČ Košice-Staré Mesto

  1. Gastroservis MM, s.r.o. -  v Jedálni Vojvodská na Vojvodskej ul. č. 5 v Košiciach
  2. Viera Janigová - v Jedálni v budove Štátnych lesov, Moyzesova 18 v Košiciach

Cena stravného lístka:
a) príprava a výdaj teplého hlavného jedna  v priestoroch jedálne                         2,95 €
b) príprava, balenie do jednorazových obalov                                                             3,20 €
c) príprava, balenie do jednorazových obalov a dovoz na adresu stravníka          3,95 €

Stravné lístky sa predávajú každú stredu. 

OZNÁMENIE

Oznamujeme  Vám, že posledný termín predaja stravných lístkov pre dôchodcov je 15. 12. 2021. 

Po tomto termíne už nebude možné si zakúpiť stravné lístky v tomto roku.

 

 

 

 

 

izmir escort cialis