Štatistický úrad SR zisťuje údaje o rodinných účtoch


Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Účelom štatistického zisťovania je okrem iného získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností.

Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu SR, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2015 vybraných viac ako 200 obcí, medzi nimi aj MČ Košice-Staré Mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015.

 

V tomto období vybrané domácnosti v Starom Meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky poskytnuté informácie a názory budú anonymné a použité VÝLUČNE na štatistické účely. Štatistický úrad SR plne zodpovedá za ochranu dôverných a osobných údajov.

 

 

K stiahnutiu