Starosta


 

Ing. Igor Petrovčik

mobil: 0905 665 013

email: starosta@kosice-city.sk

Na stretnutie so starostom je možné sa kedykoľvek objednať emailom: starosta@kosice-city.sk alebo telefonicky: 055/62 220 26.

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018  za starostu mestskej časti Košice–Staré Mesto na volebné obdobie 2018 – 2022  bol zvolený Ing. Igor Petrovčik. Zákonom predpísaný  sľub starostu zložil na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 10. decembra 2018.

Starosta je podľa § 15 zákona NR SR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti. Starosta je štatutárnym orgánom MČ Košice–Staré Mesto a jeho funkcia je verejná funkcia.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Staré Mesto a podpisuje jeho uznesenia,
  • vykonáva správu MČ Košice–Staré Mesto,
  • zastupuje MČ Košice–Staré Mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy MČ Košice–Staré Mesto, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice–Staré Mesto,
  • vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu MČ Košice–Staré Mesto a poriadok odmeňovania zamestnancov MČ Košice–Staré Mesto; o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu informuje miestne zastupiteľstvo MČ Košice–Staré Mesto,
  • uchováva symboly MČ Košice–Staré Mesto a používa insígnie MČ Košice-Staré Mesto.

Ciele 2018 – 2022

– revitalizácia verejných priestranstiev, rekonštrukcia chodníkov a vnútroblokových komunikácií

– revitalizácia a výstavba detských a športových ihrísk, vytvorenie oddychových zón

– revitalizácia vnútroblokových priestorov – Malá Praha 1 a 2

– priblíženie úradu k občanom

– aktívne zapájanie sa do výziev v rámci podporných, štrukturálnych fondov v rámci  EÚ

– aplikácia programu Skrášľovanie Starého Mesta do praxe

– realizácia projektu modernizácie Mestskej krytej plavárne

– príprava projektu týkajúceho sa návratu vody do koryta Mlynského náhona

– riešenie problematiky oplotenia pri Pravoslávnom chráme na ulici Československej armády

– riešenie nevyhovujúceho verejného osvetlenia v Starom Meste na priechodoch pre chodcov

– vytvorenie „oázy kultúry“ na Dominikánskom námestí – skultúrnenie námestia a jeho oživenie (v spolupráci s miestnymi podnikateľmi) kultúrou v podobe koncertov, divadelných predstavení, workshopov, komunitných stretnutí a pod.

– aktívne zapojenie sa do projektu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva a kultúrnych a spoločenských podujatí v súvislosti s MS v ľadovom hokeji