Starosta


 

Ing. Igor Petrovčik

1. poschodie, č. dverí 110

Tel.: 055/6827 195, mobil: 0905 665 013

e-mail: starosta@kosice-city.sk

 

Starosta je podľa § 15 zákona NR SR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti. Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti Košice–Staré Mesto a jeho funkcia je verejná funkcia.

Starosta:

  • zvoláva a vedie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto a podpisuje jeho uznesenia,
  • vykonáva správu mestskej časti Košice–Staré Mesto,
  • zastupuje mestskú časť Košice–Staré Mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
  • rozhoduje vo všetkých veciach správy mestskej časti Košice–Staré Mesto, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Košice–Staré Mesto,
  • vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto a Poriadok odmeňovania zamestnancov mestskej časti Košice–Staré Mesto; o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu informuje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice–Staré Mesto,
  • uchováva symboly mestskej časti Košice–Staré Mesto a používa insígnie mestskej časti Košice-Staré Mesto.

 

kamagra jelcialis