Starosta


 

Ing. Igor Petrovčik

1. poschodie, č. dverí 110

Tel.: 055/6827 195, mobil: 0905 665 013

e-mail: starosta@kosice-city.sk

 

Vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 za starostu mestskej časti Košice–Staré Mesto na volebné obdobie 2018 – 2022 bol zvolený Ing. Igor Petrovčik. Zákonom predpísaný sľub starostu zložil na ustanovujúcom zasadnutí Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice–Staré Mesto dňa 10. decembra 2018.

Starosta je podľa § 15 zákona NR SR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov predstaviteľom mestskej časti a najvyšším výkonným orgánom mestskej časti. Starosta je štatutárnym orgánom mestskej časti Košice–Staré Mesto a jeho funkcia je verejná funkcia.

 

Starosta:

 • zvoláva a vedie zasadnutia Miestneho zastupiteľstva MČ Košice–Staré Mesto a podpisuje jeho uznesenia,
 • vykonáva správu MČ Košice–Staré Mesto,
 • zastupuje MČ Košice–Staré Mesto vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám a fyzickým osobám,
 • rozhoduje vo všetkých veciach správy MČ Košice–Staré Mesto, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom vyhradené Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice–Staré Mesto,
 • vydáva pracovný poriadok a organizačný poriadok miestneho úradu MČ Košice–Staré Mesto a poriadok odmeňovania zamestnancov MČ Košice–Staré Mesto; o vydaní a zmenách organizačného poriadku miestneho úradu informuje miestne zastupiteľstvo MČ Košice–Staré Mesto,
 • uchováva symboly MČ Košice–Staré Mesto a používa insígnie MČ Košice-Staré Mesto.

 

Ciele 2018 – 2022

 • revitalizácia verejných priestranstiev, rekonštrukcia chodníkov a vnútroblokových komunikácií,
 • revitalizácia a výstavba detských a športových ihrísk, vytvorenie oddychových zón,
 • revitalizácia vnútroblokových priestorov – Malá Praha 1 a 2,
 • priblíženie úradu k občanom,
 • aktívne zapájanie sa do výziev v rámci podporných, štrukturálnych fondov v rámci  EÚ,
 • aplikácia programu Skrášľovanie Starého Mesta do praxe,
 • realizácia projektu modernizácie Mestskej krytej plavárne,
 • príprava projektu týkajúceho sa návratu vody do koryta Mlynského náhona,
 • riešenie problematiky oplotenia pri Pravoslávnom chráme na ulici Československej armády,
 • riešenie nevyhovujúceho verejného osvetlenia v Starom Meste na priechodoch pre chodcov,
 • vytvorenie „oázy kultúry“ na Dominikánskom námestí – skultúrnenie námestia a jeho oživenie (v spolupráci s miestnymi podnikateľmi) kultúrou v podobe koncertov, divadelných predstavení, workshopov, komunitných stretnutí a pod.,
 • aktívne zapojenie sa do projektu Európske hlavné mesto dobrovoľníctva a kultúrnych a spoločenských podujatí v súvislosti s MS v ľadovom hokeji.
kamagra jelcialis