Starosta sa zaujíma o kvalitu životného prostredia


Starosta Starého Mesta zvolal na základe podnetu Bytového družstva Nádej, Protifašistických bojovníkov 7, Košice, zastúpeného podpredsedom p. Imrichom Kovácsom, pracovné stretnutie za účelom odstránenia nedostatkov negatívne pôsobiacich na kvalitu životného prostredia. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 27.11.2012 pred vchodom obytného domu Protifašistických bojovníkov 7.

Stretnutia sa zúčastnili okrem satrostu Starého Mesta a zástupcu BD Nádej - p. Kovácsa aj zástupcovia Magistrátu mesta Košice (za referát dopravy - Ing. Oršuľa, za referát ÚHA mesta Košice - PhDr. Kravec a za referát životného prostredia - p. Kačala) , zástupca Mestskej polície Košice - p. Jerga, zástupca DPMK a.s. Košice - p. Bajus a zástupcovia Správa mestskej zelene v Košiciach - Ing. Ficík a Ing. Vasiľ.

BD Nádej žiada:
1 - úpravu verejnej zelene medzi chodníkom a cestou (vyšliapané chodníky, blato, chýbajúci trávnik, orez stromov a výrub stromu)
2 - úpravu otvorov po vyrúbaných stromoch na spevnenej ploche na zastávke MHD ( odstránenie asfaltu, vyfrézovanie pňov a doloženie zámkovej dlažby)
3- nátery stĺpov verejného osvetlenia a doplnenie svietidiel
4 - osadenie 2 ks lavičiek na spevnenú plochu pri zastávke MHD a odstránenie 1 ks lavičky v páse zelene
5 - úpravu - nátery stĺpikov a reťazí pri ceste a náter oplotenia nádob na odpad
6 - hrdzavé nádoby na odpad pre Ľudovú banku vymeniť a umiestniť ich mimo zelene
7 - doplniť nádoby na separovaný odpad (umiestniť do prázdneho oplotenia )
8 - zrealizovať priechod pre chodcov s deliacim ostrovčekom na ceste Protifašistických bojovníkov.

Prítomní zástupcovia boli požiadaní, aby k nedostatkom, ktorých riešenie spadá do ich kompetencie, zaslali BD Nádej a MČ Košice-Staré Mesto písomné stanovisko s uvedením termínov odstránenia týchto nedostatkov. Starosta mestskej časti prisľúbil zabezpečenie náterov oplotenia zberných nádob na odpad, náterov stĺpikov a reťazí. Nátery sa zrealizujú hneď ako to dovolia poveternostné podmienky. Mestská časť dosleduje realizáciu odstránenia nedostatkov a zabezpečí koordináciu prác.

kamagra jelcialis