Staromestské materské školy


Materská škola Hrnčiarská ulica číslo 1

 

Farkašová
Riaditeľka: Eva Farkašová
Telefón: 622 00 58

ŽIVOTOPIS
e-mail: mshrnciarska.ke@gmail.com

web: www.mshrnciarska.sk


Počet tried: 4 kapacita: 70 detí počet pedagógov: 9
Pedagogické zameranie materskej školy: orientácia na všestranný rozvoj osobnosti detí, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie – ISCED s uplatňovaním prvkov programu Márie Montessori.
Vybavenie ihrísk: Naša materská škola je vybavená školským dvorom, ktorého súčasťou sú bylinné záhony, štrkový potok s využitím okruhliakov, zdravotný chodník z prírodnín, hudobná a kvetinová stena. Na školskom dvore si deti nájdu aj oddychovú a tieniacu zónu k relaxačným chvíľkam.
Areál v m2:
 294, zastavaná plocha v m2: 736
Počet kuchárok: 3
Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok Ruka, spevácky krúžok Hrnčiarik, hudobno – pohybový krúžok, krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik
Zapojenosť materskej školy do projektov: Materská škola sa zapája do projektov podľa ponuky napr. projekt: Budúci školák, Dental Alarm, Nemocnica u medvedíka, Deň materských škôl ( projekt pod záštitou Ministerstva školstva), Dorotka a jej priatelia a iné.
Spolupráca materskej školy s organizáciami: ZŠ Masarykova, pedagogicko-psychologická poradňa, školský logopéd.

Materská škola sa nachádza v atraktívnej časti Starého Mesta. Do prevádzky bola uvedená v roku 1959 ako účelová budova materskej školy s celodennou prevádzkou. Od roku 2002 má právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto.

Naša Materská škola rešpektuje Štátny vzdelávací program pre predpripárne vzdelávanie, súčasťou ktorého je Školský vzdelávací program s názvom: „Pomož mi, aby som to dokázal sám“, obohatený o prvky Márie Montessori. Toto krédo Márie Montessori znamená, že nie je úlohou dospelých odstraňovať dieťaťu z cesty prekážky, alebo ním manipulovať, ale urobiť všetko preto, aby ono vlastnými silami a vlastným tempom sa stalo úspešným.

Jedálny lístok je bohatý na jedlá zdravej výživy. Sú organizované pre rodičov ochutnávky zdravej výživy. Zabezpečený je celodenný pitný režim bylinkovými čajmi a ovocnými šťavami, rešpektujú sa požiadavky rodičov na špeciálne stravovanie detí (rôzne diéty či alergie).

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy:

Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., Ing. Štefan Lasky, MUDr. Róbert Roland, Ing. Flóra Ondová Reiter

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – príloha

Prijímanie detí MŠ Hrnčiarska


Materská škola Jarná ulica číslo 4

 

200807172355250.dagma_kurimaiova
Riaditeľka: Dagmar Dvorská
Telefón: 0905 943 437

ŽIVOTOPIS

e-mail: dagmardvorska@centrum.sk

web: www.msjarna.sk

Počet tried: 3 kapacita: 55 detí počet pedagógov: 6
Pedagogické zameranie materskej školy: práca podľa metodickej príručky Krok za krokom
Vybavenie ihrísk: dve pieskoviská, domček so šmýkalkou, trojhojdačka, preliezka – drevený vláčik
Areál a zastavaná plocha v m2: 1505
Počet kuchárok: 3

Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok, hudobno – pohybový krúžok, krúžok LEGO – DACTA
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie a Stomatohygiena detí v predškolskom veku
Spolupráca materskej školy s organizáciami: Knižnica pre deti a mládež Jána Boccatia, pedagogicko-psychologická poradňa, pediater, logopéd, Komunálna poisťovňa (projekt Bezpečná komunita).

Materská škola vznikla v roku 1957.

Výchova a vzdelávanie prebieha podľa platnej legislatívy – Štátny vzdelávací program a následne vypracovaný školský vzdelávací program. Prostredníctvom zážitkového učenia, ktoré je postavené na emocionálnom prežívaní a osobných skúsenostiach, učia deti aktívne získavať nové poznatky, analyzovať rôzne situácie a rozvíjať komunikáciu. Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť.

(neučíme už podľa metodiky Krok za krokom)

Na škole prebieha výučba anglického jazyka externou formou (lektor je cez vzdelávaciu ustanovizeň EDESTA). Spolupráca materskej školy s organizáciami: detská psychologička + to, čo je doteraz.

Umyváreň a toalety sú zrekonštruované a zodpovedajú náročným hygienickým kritériám.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, v ktorej je denne pripravovaná strava, zodpovedajúca hygienickým a  výživovým požiadavkám pre deti predškolského veku. Školská jedáleň je vybavená kvalitným materiálno – technickým zariadením.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy:

MVDr. Ján Bílek, PhD., Michal Djordjevič, Ing. Igor Petrovčik, Ing. Zoltán Hanesz

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018príloha

Podmienky prijímania detí do materskej školy Jarná 4


Materská škola Park Angelinum číslo 7

 

200809012334200.dana_harvanova

ŽIVOTOPIS

Riaditeľka:                                       Dana Harvanová

Telefón:                                             0903 444 833

e-mail:                                                skola.park@centrum.sk

web:                                                   www.mspa.sk

Číslo elektronickej schránky:         E0006563810

Zriaďovateľ:                                    Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Počet tried:                                        5 – heterogénne

Kapacita:                                           90 detí

Počet pedagógov:                             10

Areál školy v m2: 2303, zastavaná plocha v m2 je 749

Zameranie materskej školy: všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M. Montessori

Aktivity materskej školy: krúžky – detský aerobic, hudobno-pohybový, anglický jazyk; klub rodičov pedagogiky M.M., návštevy knižnice, Kolobežkový deň, Deň zdravej výživy, projekt Zdravý úsmev, kurz korčuľovania, vydávanie školského časopisu Miš Mašík; Vianočný jarmok, Perníkové čarovanie, Vianočný koncert, Deň hračiek, karneval, projekt Filipové dobrodružstvá, Vítanie jari, Literárna kaviareň, Hudobné rozprávky, Prednes poézie a prózy v materskej škole, projekt Adamko-hravo, zdravo, Deň otvorených dverí, Predplavecký výcvik, Veselý chodník, Sokoliari, Kynologická ukážka, návšteva múzeí, MDD, Vianočná besiedka, rozlúčka s predškolákmi

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Základná kapacita MŠ je v zmysle školského zákona pri súčasnom zaradení detí do vekovo heterogénnych tried 69 detí.

V budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária, jedáleň – slúži na stolovanie detí na dve smeny, kuchyňa, hala na prezliekanie detí, päť tried – pri každej sa nachádza sociálne zariadenie. Triedy slúžia ako herňa, aj ako spálňa. MŠ má pekný dvor so záhradou a pieskoviskami, umelým kopcom, domčekom so šmýkačkou, záhradnými hojdačkami, lavičkami, preliezkami a altánkami.

Materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.

Voľne, pre deti viditeľne uložené pomôcky i didaktický materiál (policový systém) sú súčasťou materiálneho vybavenia a dávajú voľný priechod iniciatíve detí a ich vnútornej motivácii pre činnosť. Výber, kvalita a veku primeranosť didaktického materiálu podlieha prísnym, hygienickým, estetickým, funkčným kritériám, na ktoré učiteľky spolu s riaditeľkou prihliadajú. Vo všetkých triedach sa nachádza digitálna technológia – interaktívna tabuľa, počítač s pripojením na internet, tlačiareň, bee – boot.

Každoročne, pred začiatkom školského roka vybavujeme triedy kvalitným spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické i pracovné činnosti.

Rozmiestnenie nábytku v triedach rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia i odpočinok. Výška nábytku je prispôsobená antropometrickým požiadavkám detí (jeho výška, veľkosť zodpovedá deťom). Zariadenie je vyhotovené z prírodných materiálov morené ekologickými prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí a je bezpečné, rozvíja estetické cítenie detí.

Charakteristika materskej školy:

Materská škola Park Angelinum bola otvorená v roku 1955, od roku2002 je organizáciou s právnou subjektivitou. Je súčasťou a pekným architektonickým prvkom parku, podľa ktorého má svoj názov. V blízkosti materskej školy dominuje ďalšia významná budova – základná škola. Náš objekt je v centre mesta a jeho zriaďovateľom je mestská časť Košice – Staré Mesto. Z aspektu architektonického riešenia má naša MŠ prízemie a poschodie. V týchto priestoroch sa nachádzajú štyri triedy, spoločná jedáleň, šatňa, kuchyňa, riaditeľňa, kancelária. Dvor pôsobí ako rodinná záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, altánkami a rôznymi lavičkami. Školský dvor je obľúbeným miestom detí a rodičov, ktorí hlavne v letných mesiacoch využívajú jeho priestory na oddych a relaxáciu.

Pri formulovaní školského vzdelávacieho programu zo štátneho vzdelávacieho programu nebola pre nás veľkým  problémom zameranosť školy. Tá je v našej škole evidentná už dvadsať štyri rokov. Je to obdobie, kedy sme popri Programe výchovy a vzdelávania aplikovali do praxe aj prvky pedagogiky M. Montessori. V priebehu tohto obdobia sa zmenilo materiálne vybavenie tried a filozofia školy. Triedy sme postupne vybavili didaktickým materiálom a vo výchove sme sa začali riadiť krédom: „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“

Materská škola má štyri heterogénne triedy, v ktorých sú deti od 3 do 6 rokov. Rôznorodosť veku v triede sa nám osvedčila. Deti si navzájom pomáhajú, sú ohľaduplnejšie, učia sa pozorovaním a osobným príkladom. Príchod do materskej školy nie je limitovaný časovo. Deti prichádzajú do tried v priebehu dopoludnia. Rodičia majú prístup do tried, sú pozorovateľmi aktivít aj činiteľmi výchovného procesu, ak takú potrebu majú.

Vzťah dieťa – učiteľ je založený na dôvere, láske, vzájomnej úcte.

Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami:

Spolupracovali sme so ZUŠ, ZŠ, CPPPaP, knižnicou,  putovnými divadlami, MČ Košice–Staré Mesto, Mestskou políciou – oblasť protidrogová výchova a šikanovanie detí.

Úspešná sa javí aktívna spolupráca s detskou logopedičkou – rodičia využívali tieto služby skupinovo, ale aj individuálnou formou. V tejto spolupráci budeme pokračovať aj naďalej.

Na veľmi vysokej úrovní hodnotím spoluprácu s mestskou časťou Košice – Staré Mesto, zriaďovateľom materskej školy.

Na dobrej úrovni je aj spolupráca s jednotlivými rodičmi, s výborom ZRŠ a Radou školy.

Aj naďalej budeme hľadať ďalšie možnosti získavania finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné na pokračovanie rekonštrukcie interiéru a exteriéru materskej školy.

Budem aj naďalej poskytovať konzultačné a edukačné služby (určený konzultačný deň), ktoré sa mi veľmi osvedčili, či už v kontexte škola – rodič; škola – škola; škola – iné inštitúcie (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity,  …a iné)

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy:

JUDr. Ing. Otto Brixi, Ing. Ján Süli, Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Michal Djordjevič

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018 – príloha

Prijímanie detí MŠ Park Angelinum


Materská škola Rumanova ulica číslo 4

 

201108311104280.rumanova_riad
Riaditeľka: Eva Pačaiová
Telefón: 622 02 84

mail:   msrumanova@centrum.sk

web:     www.msrumanova.sk

ŽIVOTOPIS

Počet tried: 3

Kapacita: 61 detí

Počet pedagógov: 6

Počet kuchárok: 3
Pedagogické zameranie materskej školy:

MŠ je zameraná na vedenie detí v duchu zdravého životného štýlu /zdravý fyzický a psychický vývin detí/, enviromentálnej výchovy a rozvoja estetického cítenia detí a kultúry. Dôraz kladieme aj na športové aktivity. Zameriavame sa aj na rozvoj emocionálnej inteligencie – uspokojovanie individuálnych potrieb dieťaťa a na rozvoj intelektu vo všetkých oblastiach a v duchu porozumenia a tolerancie voči iným. Formou zážitkového učenia, aj pomocou moderných technológií a aktivizujúcich metód rozvíjame kognitívnu stránku rozvoja detí. Pracujeme podľa ŠkVP „Život na Zemi“.

Vybavenie ihrísk: pieskovisko, váhadlové hojdačky, závesné hojdačky, 1 šmýkalka, preliezka, domček so šmýkalkou a hrazdou, kolotoč.

Areál v m2: 703, zastavaná plocha v m2: 222

Aktivity materskej školy:  hudobno-pohybový krúžok /ZUŠ Miškovecká/, vyučovanie hudobnej výchovy – krúžok: „Hudobníček“ /ZUŠ Miškovecká/, krúžok anglického jazyka /EDESTA/, predplavecký výcvik. v rámci spolupráce s rodičmi máme tvorivé dielne, robíme pre nich rôzne besiedky a vystúpenia / Deň matiek, vianočné besiedky, otvorené hodiny, Mikuláš, slávnostné rozlúčky predškolákov/, do školy chodia rôzni umelci s ich programami pre deti, v rámci Dňa Zeme máme „kolieskový deń“, zúčastňujeme sa detskej olympiády a behov, kreslenia na asfalt, február – karneval, jún – Noc v škole a iné…

Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Zdravé zúbky, Adamko zdravo a hravo, Lego dacta, Projekt Mládeže Slovenského ČK –„Dorotka a jej priatelia“, „Separujeme s ježkom Separkom“- spolupráca s KOSIT- om, Goodyear Bezpečná škôlka, projekt „Zdravo-múdro žiť, Stomatohygiena, CPPPaP – prosociálne hry…

Spolupráca materskej školy s organizáciami: detská psychologička /CPPPaP Košice/, Mestská knižnica pre mládež, ZUŠ Miškovecká 20 Košice, ZŠ Masarykova 19/A Košice, Vsl. galéria Košice, Červený kríž – Mládež slovenského červeného kríža, PZ.

Škola vznikla v roku 1953, je treťou najstaršou v meste. Nachádza sa v tichšej zóne mesta Košíc, v jeho historickom jadre. Je situovaná v krásnom prostredí, neďaleko Mestského parku. Budova je neúčelová, dvojposchodová vila so školskou jedálňou.

Od roku 2012 je škola s právnou subjektivitou.
Je vybavená modernými učebnými edukačnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí, výtvarným materiálom. V triedach je zavedený internet , všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom a vhodnými výukovými softvérmi. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť.

Na rozvoj telesnej stránky detí slúži telovýchovné náradie , bicykle, odrážadlá a kolobežky. Deti každoročne absolvujú aj predplavecký výcvik. Na škole funguje výučba anglického jazyka externou formou. Na rozvíjanie hudobnej stránky dieťaťa sa využívajú hudobné nástroje a výchovné koncerty. Na škole pracuje tanečno-pohybový krúžok /muzikálová príprava/ a krúžok hudobnej výchovy, zameraný na rytmické a harmonické cvičenia, intonáciu, spev, hru na Orffových nástrojoch a všeobecné hudobné cítenie, vedený kvalifikovaným pedagógom hudby. Činnosť a výsledky práce pedagógov v krúžkoch je prezentovaná rodičom na otvorených hodinách. Deti sú zapájané do rôznych súťaží /speváckych, recitačných, športových, výtvarných/, navštevujú divadelné predstavenia, knižnicu, základnú školu, Planetárium, výstav a výstavok /Lego a pod./.

Bezpečnosť detí je zabezpečená aj videofónom, do všetkých tried a zariadením na hlásenie narušenia objektu budovy.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy:

Ing. Eva Hulmečíková, Doc. MUDr. Norbert Lukán, PhD., MUDr. Róbert Roland, Ing. Flóra Ondová Reiter

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018príloha

Podmienky prijímania detí MŠ Rumanova


Materská škola Tatranská ulica číslo 23

 

Hnidiakova
Riaditeľka: Mgr. Iveta Hnidiaková
Telefón: 625 61 23

ŽIVOTOPIS

e-mail: ms-tatranska@stonline.sk

web: www.mstatranska23.sk

Počet tried: 7

Kapacita: 140

Priemerný počet zapísaných detí: 155

Počet pedagogických zamestnancov: 15

Počet nepedagogických zamestnancov: 13

Pedagogické zameranie materskej školy: Výchovno – vzdelávacie zameranie školy je všeobecné. Realizuje sa denne v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, záväzným od 1.9.2016 a  Školským vzdelávacím programom „Hrou objav svet“ platným od 1.9.2016.

Vybavenie školského dvora: 5 pieskovísk, 10 prístreškov, záhradné zariadenie pre deti.

Areál v m2: 5 684, zastavaná plocha v m2: 741

Aktivity materskej školy sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti detí s dôrazom na  špecifiká materskej školy:

1, oboznamovanie sa s anglickým jazykom v rôznych formách

2, využívanie LEGO DACTA vo výchovno-vzdelávacom procese

3, krúžková činnosť so širokospektrálnym zameraním: anglický jazyk, LEGO DACTA,

spevácky, dramatický, tanečný, výtvarný, cvičenie rodičov s deťmi

4, ďalšie aktivity: predplavecká príprava, Filipovi kamaráti – výukový program

z oblasti zdravého životného štýlu, botanická záhrada, planetárium.

Projekty materskej školy: Stomatohygiena detí v predškolskom veku, Školské ovocie, Školské mlieko.

Spolupráca materskej školy s organizáciami: ZŠ Laca Novomeského 2

Knižnica pre deti a mládež, CPPPaP Zuzkin Park

Materská škola na Tatranskej 23 je jednou z najväčších štátnych materských škôl v MČ Košice – Staré Mesto. Vznikla v roku 1972, ako spoločné zariadenie materskej školy a detských jaslí. Od roku 1991 došlo k transformácií na materskú školu. Od 2002 má právnu subjektivitu.

Budova školy je umiestnená v peknom, tichom prostredí Kuzmányho sídliska. Cennou devízou školy je školská záhrada, ktorá je členitá, rozľahlá a celá zatrávnená. V záhrade je viac ako 100 stromov a kríkov, ktoré vytvárajú príjemnú, prírodnú atmosféru pre deti.

Triedy sú rozmiestnené v dvoch budovách, sú priestranné a svetlé. Interiér tried je vybavený novým nábytkom,  množstvom učebných pomôcok a hračiek, digitálnou technikou s prístupom k internetu.

Všetky umyvárne a toalety sú zrekonštruované a zodpovedajú náročným hygienickým kritériám.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, v ktorej je denne pripravovaná strava, zodpovedajúca hygienickým a  výživovým požiadavkám pre deti predškolského veku. Školská jedáleň je vybavená kvalitným materiálno – technickým zariadením.

Bezpečnosť detí je chránená video domofónom, ktorý slúži hlavne pri príchode a odchode detí.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy:

MVDr. Ján Bílek, PhD., Ing. Štefan Lasky, JUDr. Ing. Otto Brixi, Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018príloha

Podmienky prijímania detí


Materská škola Zádielska ulica číslo 4

foto Leskovská

Riaditeľka: Mgr. Lucia Leskovská
Telefón: 0903 996 274

ŽIVOTOPIS

e-mail: ms-zadielska@netkosice.sk

web: http://mszadielska.sk/

Základné identifikačné údaje:

Názov školy:

Materská škola – Óvoda, Zádielska 4 / s právnou subjektivitou /

Adresa školy:

Zádielska 4, 040 01 Košice

Telefónne číslo:

riad. školy : 0903 996274, 0904 057 693

Webová stránka:

http://www.mszadielska.sk/

E-mailová adresa:

ms-zadielska@netkosice.sk

Zriaďovateľ:

Mestská časť Košice-Staré Město

Telefón: 055/6222026

fax : e-mail: starosta@kosice-city.sk

Okres: Košice I

Vedúci zamestnanci:

Meno a priezvisko

Funkcie :

Mgr. Lucia Leskovská

Renáta Liptáková

riaditeľka školy

zástupkyňa školy

Judita Hladoníková

hospodárka školy

Ing. Darina Kulcsárová

vedúca ŠJ

Predsedníčka Rady školy: Stanislava Szántoóvá

Materská škola – Óvoda na Zádielskej ulici v Košiciach je umiestnená na Kuzmányho sídlisku v blízkosti historickej časti Starého Mesta.

Táto materská škola začala svoju prevádzku v roku 1973. Je to 7-triedna materská škola s počtom detí 175, ktorú tvorí 6 slovenských tried a 1 trieda s vyučovacím jazykom maďarským. Od 1.1.2012 prešla materská škola do právnej subjektivity. Zriaďovateľom je MČ Košice – Staré Mesto.

Materská škola zabezpečuje starostlivosť o deti vo veku od 2 do 6 rokov a o deti s odkladom školskej dochádzky. O výchovu a vzdelávanie sa okrem riaditeľky stará 14 kvalifikovaných učiteliek. Súčasťou tímu školy sú 4 zamestnankyne  školskej jedálne, ktoré vedie Ing. Kulcsárová a 5 prevádzkových zamestnankýň.

Materskú školu dotvára veľký školský dvor, na ktorom sú trávnaté plochy s preliezačkami, šmýkačkami, hojdačkami, pieskoviskami, terasami a po obvode vnútornej plochy múrov sú postavičky z rôznych detských rozprávok. Školský vzdelávací program materskej školy má názov „Krôčkom, krokom celým rokom na cestičke za zdravím“.

Základné poslanie materskej školy je poskytovať deťom základ výchovy a vzdelávania, vybaviť ich vedomosťami a zručnosťami, ktoré sa stanú pevným základom, na ktorom môžu bez obáv stavať v ďalšej príprave na vstup do základnej školy, neskôr na povolanie a život. Jej absolventi sa úspešne adaptujú v základných školách a prosperujú v nich.

Základnou devízou školy je systémový prístup, v centre ktorého je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a jeho šťastné detstvo.

Údaje o aktivitách školy:

Krúžky na škole:

 • anglický jazyk – tri skupiny – / EDESTA / – ukončené otvorenými hodinami
 • hudobno pohybová výchova – ukončená otvorenými hodinami
 • LEGO – Dacta

Vystúpenia:

 • Deň úcty k starším
 • Vianočné besiedky
 • Otvorenie Veľkonočných trhov
 • Deň matiek
 • Rozlúčka s materskou školou

Školské a mimoškolské akcie MŠ:

September

 • Divadlo

Október

 • Návšteva knižnice

 • Tvorivé dielne so starými rodičmi

November

 • Spolupráca s CPPPaP – projekt “Budúci školák“ ( päť stretnutí v predškolských triedach)

 • Prednes „Slovo bez hraníc“

December

 • Mikuláš v MŠ

 • Noc v MŠ

 • Návšteva ZŠ – Masarykova – Vianočné tvorivé dielne

 • Vianočná akadémia v ZŠ – L. Novomeského

 • Vianočné vystúpenia v triedach

 • Návšteva knižnice – „Vianočná rozprávka“

Január

 • Hudobná rozprávka v MŠ, popr. divadlo

 • Návšteva knižnice

Február

 • Karneval v MŠ v ujom Ľubom

 • Návšteva bábkového divadla

 • Rodičovské združenie pre budúcich prvákov

 • LEGO dielňa v MŠ Tatranská

 • Zaškoľovanie – ZŠ Kuzmányho

 • Základy korčuľovania

Marec

 • Prednes Poézie a prózy

 • Cvičenie pre rodičov s deťmi

 • Návšteva knižnice – divadlo

 • Divadlo v MŠ

 • Zaškoľovanie – ZŠ Kuzmányho

Apríl

 • Svetový Deň zdravia, cvičenie pre rodičov s deťmi

 • Návšteva knižnice

 • Návšteva ZŠ L. Novomeského pri príležitosti Dňa zeme

 • Deň otvorených dverí MÚ MČ Košice-Staré Mesto

 • Účasť na prednese MŠ-Žižková

Máj

 • Zaškoľovanie ZŠ – Kuzmányho

 • Predplavecký výcvik

 • Kreslenie na chodník na Hlavnej ulici

 • Workshop – ZUŠ Hlavná

 • Účasť na súťaží „Tanec bez hraníc“

 • Otvorená hodina anglického jazyka

 • LEGO výstava

 • Vystúpenia k sviatku „Deň Matiek“

 • Športový deň v Buzici

 • Motýlia záhrada – priame pozorovanie vývoja motýľov

Jún

 • MDD, športové dopoludnie na školskom dvore

 • Koncoročné vystúpenia, rozlúčky s predškolákmi

 • Návšteva ZŠ L. Novomeského (Kultúrny program)

 • Detská Mini-olympiáda

 • Škola v prírode

 • Juniáles na školskom dvore

Spolupráca:

– ZŠ L. Novomeského

– ZŠ Kuzmányho

– ZŠ Masarykova

– MŠ Buzica

– knižnica J. Bocatija

– knižnica Kultúrpark

– ZUŠ – na Hlavnej ul.

– CPPPaP

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená:

– Adamko hravo – zdravo

– Športom k zdravému životnému štýlu projekt Hupkáčik

– DIGI škola

– Evička nám ochorela

– Separko / zber papiera /

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy:

Ing. Eva Hulmečíková, Ing. Zoltán Hanesz, Michal Djordjevič, Prof. MUDr. Oliver Rácz, CSc.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2017/2018príloha

Podmienky pre prijatie detí: http://www.mszadielska.sk/index.php?page=8