Staromestská radnica dostane vďaka študentom Technickej univerzity nový šat


Mestská časť Košice – Staré Mesto má s Technickou univerzitou uzatvorenú zmluvu o spolupráci, na základe ktorej sa realizuje projekt obnovy budovy staromestskej radnice na Hviezdoslavovej ulici v Košiciach.

Projekt obnovy budovy staromestskej radnice je spracovávaný v rámci predmetu Tímový projekt, na ktorom pracujú vybraní študenti inžinierskeho štúdia Stavebnej fakulty TUKE. Ide o inovatívny spôsob výuky, v ktorom sú poznatky nadobudnuté počas štúdia na Stavebnej fakulte implementované do projekčnej praxe za účelom prípravy projektovej dokumentácie obnovy historickej budovy.

Práca v tíme má budúcich absolventov Stavebnej fakulty naučiť pracovať v širšom kolektíve, naučiť ich tiež koordinovať prácu so všetkými relevantnými profesiami – zohľadňujúc požiadavky investora a pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu. Každá profesia v projekte je okrem študenta zastúpená tútorom, ktorý dohliada a kontroluje správnosť navrhovaných riešení,“ objasnil docent Marián Vertaľ.

Projekt obnovy budovy bude plne využiteľný v praxi

Primárnym výstupom projektu je podľa jeho slov príprava záverečných diplomových prác siedmich študentov pracujúcich v tíme. Sekundárny cieľ je vypracovanie projektu obnovy historickej budovy staromestskej radnice, ktorý bude celý alebo partikulárne použiteľný ako stavebný projekt v reálnej praxi.

V nultej fáze projektu sa študenti oboznámili s históriou budovy. V rámci historického bádania na Krajskom pamiatkovom úrade v Košiciach im boli poskytnuté všetky existujúce historické zdroje. Dobové fotografie, torzo pôvodnej výkresovej dokumentácie a textové správy o budove boli zdigitalizované a stali sa odrazovým mostíkom pre zdarnú realizáciu projektu.

Ťažisko práce sa orientuje na zameranie pôvodného stavu budovy. V tomto procese sa využívajú okrem štandardných ´stavbárskych´ dĺžkomerných metód aj progresívne metódy priestorového 3D skenovania.“

Unikátny priestorový model

Výsledkom aktuálnej fázy projektu je vypracovanie výkresovej dokumentácie pôvodného stavu historickej budovy vrátane prípravy priestorového modelu. Práve priestorový model budovy implementovaný do systému BIM sa v ďalších fázach stane východiskovým faktorom pre početné analýzy stavebných konštrukcií ako aj celej budovy.

Od architektonickej štúdie, cez statiku, systémy techniky prostredia, technológie obnovy, stavebnú fyziku, diagnostiku, po komplexný finálny návrh obnovy jednotlivých častí historickej budovy, budú všetky relevantné procesy riešené synergicky, a to v rámci jedného komplexného modelu, dodal M. Vertaľ.

Spoluprácu takejto formy považujem za mimoriadne prínosnú a verím, že bude mať vysokú výstupnú hodnotu nielen pre samotných študentov Technickej univerzity, ale aj pre Staré Mesto, a to napríklad v prípade rekonštručných prác budovy staromestskej radnice v budúcnosti, ktoré sa budú dať realizovať na základe kvalitného stavebného projektu,“ naznačil staromestský starosta Ľubomír Grega.

najbližšej fáze projektu sa bude pozornosť študentov zameriavať na podrobnú stavebnú diagnostiku konštrukcií za účelom optimálneho návrhu ich obnovy.

K stiahnutiu