Staré Mesto navrhlo v lokalite Huštáky nové riešenia


Mestská časť Košice - Staré Mesto v zastúpení zástupcu starostu MVDr. Jána Bíleka, PhD. iniciovala 5.4.2012 stretnutie vlastníkov nehnuteľností v k. ú. Huštáky, ostatných zainteresovaných strán samosprávy a Magistrátu mesta Košice vo veci zabezpečenia údržby pozemkov v území vymedzenom ulicami Floriánska, Fialková a Husárska.

Lokalita nad bývalým pivovarom sa rieši už viac ako 15 rokov. Územie už v minulosti bolo vyčistené a zlikvidovali sa aj skládky odpadu. Absenciou stálej kontroly však došlo k opätovnému tvoreniu skládok. V súčasnosti je územie zanedbané a znečistené nahromadenými odpadkami. V lokalite sa navyše zdržiavajú bezdomovci.
Jednanie viedol MVDr. Ján Bílek, PhD. - zástupca starostu MČ Košice - Staré Mesto, ktorý lokalitu osobne zmonitoroval a vyhotovil fotodokumentáciu, ktorú predložil zúčastneným stranám. Na jednaní boli zastúpení majitelia pozemkov zo spoločenstva Husárska, koordinátori MsP Košice a terénni sociálni pracovníci Arcidiecéznej charity Košice.
Zástupca starostu už jednal o vyčistení územia aj s viceprimátorom Ing. Ladislavom Lazárom a náčelníkom MsP Košice Jurajom Bukušom - obaja pri riešení situácie prisľúbili pomoc.
Jednania sa zúčastnil aj Ing. Peter Nagy z referátu životného prostredia Magistrátu mesta Košice, ktorý požiadal, aby bola k ďalšiemu jednaniu prizvaná aj MČ Košice - Západ a poukázal na potrebu zabezpečenia finančných prostriedkov v rozpočte mesta. Okrem samotného vyčistenia považuje za dôležitú aj prevenciu a stálu kontrolu zo strany mestskej polície. Nakoľko je však problematické vykonávať hliadkovú činnosť na súkromných pozemkoch, bude potrebné od vlastníkov získať povolenie na vstup. Takéto povolenie od spoločenstva Husárska zabezpečí zástupca Cassovar bussiness centra na Žriedlovej ulici Ing. Arch. Peter Murko.
Náročnejšie na riešenie bude vytlačenie bezdomovcov, ktorí sa podľa slov viacerých zúčastnených, len presunú na iné miesto a potom sa vrátia. ADCH Košice nemá možnosť ich ubytovať, len poskytnúť dočasné prístrešie podľa kapacitných možností zariadenia na Bosákovej ulici. Vo svojej činnosti sa sústredí skôr na pomoc pri orientácii v soc. sieťach a pri vybavovaní úradných dokumentov. Pomoc však bola prisľúbená od oddielu Jazdnej polície.
Ján Bílek: „Lokalita sa nachádza v strede mesta a v rámci pripravovaných aktivít EHMK uvedené územie nemôže zostať v stave, v akom sa nachádza." Zároveň dodal, že sa musí dohodnúť spoločný a jednotný postup všetkých zainteresovaných - od majiteľov pozemkov, cez mesto a mestské časti. Participovať by mali aj na finančnom zabezpečení. Stretnutie výrazne prispelo k vymedzeniu úloh a postupu zabezpečenia údržby predmetného územia, ktoré by sa v blízkej budúcnosti malo stať príjemnou a reprezentatívnou lokalitou mesta.

kamagra jelcialis