Spolupráca s Fakultou umení TUKE


Staré Mesto aktívne pokračuje v nadväzovaní partnerstiev. Zmluva o spolupráci bude čoskoro podpísaná aj s Fakultou umení.

Zmluvné strany majú na stoloch návrh Zmluvy o spolupráci,. ktorá bude v najbližšom období podpísaná. Zmluvné strany v nej vyčleniili a vyšpecifikovali oblasti, v ktorých si budú na báze dobrovoľnosti a vzájomnej prospešnosti nápomocné. Cieľom dohody je rozšírenie spolupráce, prenosu vedomostí, teoretických poznatkov, kultúrnych a umeleckých aktivít do života v prostredí mestskej časti Košice - Staré mesto v oblasti:
1.1. Architektúry
1.2. Dizajnu
1.3. Vizuálneho umenia
1.4. Organizovania kultúrnych a umeleckých aktivít v zariadeniach v správe MÚ Košice - Staré mesto
1.5. Revitalizácie a kultivácie verejných priestorov v správe MÚ Košice - Staré mesto.

Zmluvné strany sa dohodli na rozvíjaní a realizácii spolupráce najmä v nasledujúcich oblastiach:
2.1. Vytváranie podmienok pre úspešne zvládnutie projektov, umeleckých a kultúrnych akcií, organizovaných v rámci programu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, na ktorých sa budú podieľať zmluvné strany.
2.2. Zabezpečenie koordinácie pri získavaní finančných, priestorových a materiálnych podmienok, v záujme zachovania udržateľnosti osvedčených umeleckých a kultúrnych projektov a aktivít po roku 2013, v rámci mestskej časti Košice - Staré mesto.
2.3. MÚ Košice - Staré mesto, v rámci aktuálnych požiadaviek, poskytne podľa svojich možnosti, verejne prístupné priestory pre prezentáciu tvorivých aktivít a umeleckých diel študentov a pedagógov Fakulty umení TUKE.
2.4. MÚ Košice - Staré mesto poskytne prednostne výstavné priestory v Múzeu Vojtecha Lőfflera pre výstavy organizované v spolupráci s Fakultou umení TUKE.
2.5. MÚ Košice - Staré mesto bude navrhovať témy semestrálnych a záverečných prác, prípadne aj študentských súťaži, ktoré budú zamerané na riešenie architektonických, dizajnérskych a výtvarných problémov, týkajúcich sa kultúrneho života kvality životného prostredia v mestskej časti Košice - Staré mesto. Zároveň umožní študentom Fakulty umení TUKE konzultácie s kompetentnými pracovníkmi pri ich spracovaní.
2.6. Spolupráca v príprave koncepčných materiálov pre spoločné projekty, vypracovanie analýz a odborných štúdií, týkajúcich sa vytárania podmienok pre umelecké aktivity, aktivácie kultúrneho vyžitia občanov, skvalitňovania životného prostredia a ochrany kultúrneho dedičstva v prostredí mestskej časti Košice - Staré mesto.
2.7. MÚ Košice - Staré mesto, podľa svojich možností, bude oceňovať študentov a pedagógov Fakulty umení TUE, ktorí svojou tvorivou a organizačnou prácou sa budú podieľať na riešení konkrétnych úloh, spojených s napĺňaním predmetu tejto zmluvy a prinesú prospech pre rozvoj mestskej časti Košice - Staré mesto.

kamagra jelcialis