SOS UKRAJINA


Poskytovanie príspevku na ubytovanie odídencov

Na účely poskytovania príspevku je odídenec, ktorému oprávnená osoba poskytuje ubytovanie, povinný raz mesačne počas poskytovania ubytovania osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. /par. 36a, ods 1, 3 a 9 zákona č. 480/2022 Z. z. o azyle/. Oznámenia o poskytovaní ubytovania sú dostupné v kancelárii sociálneho oddelenia (dvere č. 15 + viď príloha).

Povinnosťou poskytovateľa ubytovania je doručiť obci (osobne/poštou/slovensko.sk) výkaz o počte nocí, za ktoré sa poskytovalo odídencom ubytovanie do 5 pracovných dní za predchádzajúci mesiac.

Obec vyplatí príspevok do 5 pracovných dní až po poukázaní financií od MINV SR obci a následnom spracovaní (v praxi 2 mesiace pozadu).

! Upozorňujeme poskytovateľov ubytovania (a aj odídencov), že v prípade nedodržania termínov doručenia oznámení a výkazov o poskytovaní ubytovania obci, nebudú príspevky za daný mesiac poskytnuté !

Žiadame poskytovateľov aby si sledovali termíny dokedy majú uzavreté zmluvy s odídencami. V prípade skončenia doby poskytovania ubytovania uvedenej v zmluve, a nepredloženia dodatku alebo novej zmluvy o predĺžení poskytovania ubytovania, obec považuje poskytovanie ubytovania za skončené.

Zároveň dávame do pozornosti články V (Skončenie zmluvy) Zmluvy o poskytovaní ubytovania odídencovi – poskytovateľ ubytovania je povinný doručiť obci písomnú výpoveď zmluvy, a čl. VI ods. 5 – zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomnou formou na základe dodatkov podpísanými Zmluvnými stranami.

Všetky aktuálne informácie spolu s povinnými prílohami (zmluva, čestné prehlásenie, výkaz) nájdete na stránke MINV SR:

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie


Kontaktná osoba:

Viktória Barnová

referent sociálnych vecí

055/ 6827 157, viktoria.barnova@kosice-city.sk

 

Prílohy na stiahnutie:

OZNÁMENIE o poskytovaní ubytovania – Košice-Staré Mesto /formát .docx - 14.49 kB/

DODATOK zmluvy  – FO ubytovanie /formát .docx - 29.36 kB/

Presťahovanie cudzinca s udeleným tolerovaným pobytom na účel dočasného útočiska /formát .pdf - 119.15 kB/

 

Užitočné informácie nájdete na tomto odkaze: https://ua.gov.sk/


Priznanie dávky v hmotnej núdzi:

Príloha na stiahnutie: https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/KGR/TS/Zajava_pro_nadannja_materialjnoi_dopomogi.docx


Staromestská SOS – transparentný účet:

SK43 0200 0000 0045 72369653, VS: 2022 SUBASKBXhttps://ib.vub.sk/pch/transparentne-ucty

kamagra jelcialis