Agenda rozvoja bývania


Ing. Emil Chytráček

č. dverí: 122/1. posch.
tel.: 055-6827 132, 0917 215 215
email: emil.chytracek @ kosice-city.sk, sfrb @ kosice-city.sk

 • poskytuje poradenskú službu fyzickým a právnickým osobám pri konzultáciách týkajúcich sa možnosti financovania z prostriedkov ŠFRB
 • overuje úplnosť žiadosti o podporu rozvoja bývania.
 • preskúmava bytové pomery žiadateľov o poskytnutie podpory.
 • predkladá overenú žiadosť Štátnemu fondu rozvoja bývania.
 • spolupracuje s jednotlivými mestskými časťami pri poskytovaní informácií a koordinácií pri  predkladaní žiadostí o poskytnutie finančných príspevkov na výstavbu nájomných bytov.
 • kontroluje čerpanie prostriedkov štátnej podpory rozvoja bývania pre fyzické osoby.
 • spolupracuje s Krajským stavebným úradom pri kontrole čerpania prostriedkov štátnej podpory rozvoja bývania pre právnické osoby.


Štátny  fond rozvoja bývania je účelový štátny fond určený na financovanie  výstavby nových bytov a na obnovu existujúceho bytového  fondu.

Podmienky a výšku poskytovania finančných prostriedkov  z fondu určuje  zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja  bývania (ďalej len “ŠFRB“) v platnom znení. Zákon taxatívne vymenúva  účely, na ktoré je možné poskytnúť podporu.  Tieto účely  vychádzajú z celospoločenského záujmu. Štát takto vychádza v ústrety občanom , najme sociálne slabším, pri zabezpečovaní ich vlastného bývania.

Žiadateľ pritom musí preukázať , že má zabezpečené vlastné prostriedky (môže byť aj stavebné sporenie) v zákonom stanovenej  výške. Za vlastné prostriedky sa nepovažuje úver z banky alebo zo sporiteľne. Výnimku tvorí stavebný úver, ktorý stavebná sporiteľňa poskytne svojmu sporiteľovi. Tento stavebný úver má charakter vlastných prostriedkov žiadateľa. O úver či nenávratný príspevok tak môžu žiadať aj osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, pestúni, deti zverené do pestúnskej starostlivosti a deti vychované v detských domovoch.

Úroková sadzba sa pohybuje  od 1 do 2 % čím sa tento úver radí medzi najvýhodnejšie na trhu. Žiadateľ môže pôžičku splácať až 30 rokov.

Z hľadiska obyvateľov a vlastníkov  bytov  sú zaujímavé najmä nasledujúce účely:

 • kúpa bytu,
 • výstavba bytu v bytovom dome alebo v rodinnom dome,
 • tepelná  ochrana bytového domu,
 • zmena dokončenej stavby bytového  domu a rodinného domu,
 • odstránenie statických nedostatkov  bytového domu.

Záujem štátu  na tepelnej ochrane  je zameraný aj na zníženie energetickej náročnosti stavieb,  a tým prispievať k znižovaniu celkovej energetickej spotreby  štátu. Tepelnou  ochranou sa rozumie vykonanie takých stavebných  prác a úprav na existujúcom  bytovom dome, v dôsledku ktorých  sa zlepšia tepelnoizolačné vlastnosti tohto  domu. V dôsledku  toho sa zníži spotreba tepelnej energie pri jeho vykurovaní.

Súčasťou projektového  riešenia  tepelnej ochrany musia byť aj nevyhnutné súvisiace stavebné  úpravy.  Práve realizácia súvisiacich stavebných prác je  stanovená ako základná podmienka  pre poskytnutie podpory. Vzhľadom  na to, že štát do tejto oblasti poskytuje  výhodné úvery,  je potrebné, aby práce boli vykonávané systémom tepelnej ochrany,  ktorý je overený autorizovanou osobou.
Význam zateplenia je  treba vidieť  najmä v nasledovných rovinách:

 • Znižovanie energetických  nákladov: Zateplením staršieho bytového domu sa dá  napr.  dosiahnuť až 60 % úspora energetických nákladov, pričom na  vykurovanie sa  spotrebuje okolo 80 % zo všetkej energie, ktorá  sa spotrebuje v takomto dome.  Treba predpokladať, že úspory  energie takto získanej zabezpečia návratnosť  obnovovacích  prác jednotlivým členom spoločenstva už za niekoľko rokov,  najmä v  dôsledku stále rastúcich cien za energiu.
 • Odstraňovanie  možných hygienických problémov (plesne). Tento dôsledok  umožňuje  znížiť chorobnosť užívateľov bytov, čím sa šetria finančné  prostriedky  vynakladané na zdravotné služby a znižuje sa trvanie  práceneschopnosti.
 • Zvýšená zvuková izolácia (dlážky,  zateplenie obvodového muriva, plastové  okná atď.). Tento dôsledok  prispieva k zvýšeniu kvality bývania a k zníženiu  úrovne  stresu.
 • Zníženie zaťaženia životného prostredia v dôsledku  nadmernej spotreby  tepelnej energie.
 • Priaznivý dopad na  obchodnú bilanciu štátu, ktorý energiu musí nakupovať na  svetových  trhoch za svetové ceny.

Účelom, na ktorý  môže spoločenstvo čerpať  úver, je aj zmena dokončenej stavby  bytového domu. V tomto prípade ide o stavebné  práce, pri ktorých  sa v prevažnej miere zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové  ohraničenie stavby. Ide najmä o vnútorné prestavby, vstavby,  vonkajšie opravy a  iné podstatné zmeny. Znamená to, že sa  realizuje rozsiahlejšia stavebná úprava  bytového objektu spojená  napr. s opravou strechy, výmenou okien, výmenou  technického  vybavenia stavby alebo jeho zriadením. Pod zmenou dokončenej stavby  sa rozumejú aj také stavebné práce, pri ktorých sa existujúci  byt zmení  prostredníctvom prístavby, nadstavby alebo vstavby.  Môže tu ísť napríklad o  prístavbu ďalšej izby (izieb)  a pod., ako aj o rozšírenie bytu v bytovom dome  pri využití  podkrovia (tzv. mezonetové byty). Pri tomto účele musí ísť  vždy o  rozsiahlejšie a náročnejšie stavebné práce. Podporu  nie je možné poskytnúť na  drobné stavebné práce, ktoré  si podľa Stavebného zákona vyžadujú iba ohlásenie  stavebnému  úradu.
V ďalšom prípade sa prostriedky  ŠFRB môžu čerpať aj za účelom odstránenia statických  nedostatkov,  ktoré musia byť preukázané oprávnenou právnickou alebo fyzickou  osobou.

Postup pri poskytovaní podpory.

Žiadateľ predkladá písomnú žiadosť s prílohami fondu prostredníctvom obce, ktorá je sídlom okresu a v meste Košice mestské časti v sídle okresu. Obec overí úplnosť náležitostí žiadosti.
Žiadosť o poskytnutie podpory  musí obsahovať všetky  účely, ako aj príslušný druh a návrh  výšky podpory pre každý z uvádzaných  účelov. Ak pôjde  v tomto prípade o stavbu v spoluvlastníctve, tak aj rozpis  týchto  podpôr sa prevedie na jednotlivých spoluvlastníkov.
Legislatíva  nielen umožňuje, ale dokonca aj podporuje spájanie viacerých  účelov na jednej  stavbe. Môže ísť napríklad o uskutočnenie  dvoch, alebo aj troch účelov na jednej  stavbe súčasne. Ako  príklad možno uviesť súčasné uskutočnenie zateplenia,  odstránenie  statických nedostatkov a zmeny dokončenej stavby.

Overenú žiadosť obec v lehote určenej na overenie zašle fondu. Fond vedie evidenciu žiadostí podľa účelu v poradí podľa dátumu ich doručenia fondu. O poskytnutí podpory rozhodne fond do 105 dní odo dňa doručenia žiadosti obcou. Fond po rozhodnutí o poskytnutí podpory zašle žiadateľovi návrh zmluvy do 30 dní. Ak sa podpora neposkytne , oznámi to fond písomne žiadateľovi do 30 dní odo dňa rozhodnutia o neposkytnutí podpory.

Viac info: www.sfrb.sk

kamagra jelcialis