Príjazdovú cestu opraví investor


Občania, najmä majitelia garáží nachádzajúcich sa medzi Geriatrickým centrom sv. Lukáša a bytovým domom Jesenná ul. č. 7 , žiadali mestskú časť o zabezpečenie opravy prístupovej komunikácie ku garážam. Mestská časť zahrnula opravu komunikácie do zmluvy o finančnej spoluúčasti na opravu chodníkov a komunikácií pre rok 2012,ktorú uzavrela s mestom Košice. Nakoľko však, v súvislosti s relizáciou výstavby bytového domu na Jesennej ulici pri Geriatrickom centre, má investor vybudovať aj spevnené plochy (prístupová komunikácia, parkoviská) na ploche súčasnej cesty, mestská časť upustila od jej opravy.

Priložená situácia

K stiahnutiu

kamagra jelcialis