Prednosta


Miloš Timko

prednosta miestneho úradu

1. poschodie, č. dverí 106

Tel.: 055/6827 147

e-mail: prednosta@kosice-city.sk

 

Na čele Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto je prednosta, ktorého do funkcie vymenoval starosta.  Prednosta za svoju činnosť zodpovedá starostovi.

Prednosta miestneho úradu najmä:

 • eviduje a zabezpečuje plnenie úloh, ktoré vyplývajú pre miestny úrad z rozhodnutí orgánov  MČ Košice-Staré Mesto,
 • určuje nositeľa úlohy, pokiaľ to nevyplýva priamo z rozhodnutia orgánu MČ Košice-Staré Mesto alebo organizačného poriadku,
 • v prípade prierezových úloh určuje gestora plnenia úlohy, pokiaľ gestor nevyplýva priamo z  rozhodnutia orgánu MČ Košice-Staré Mesto alebo z  organizačného poriadku,
 • koordinuje činnosť organizačných útvarov Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto
 • v súčinnosti so zástupcom starostu koordinuje plnenie úloh jednotlivými organizačnými útvarmi Miestneho úradu MČ Košice-Staré Mesto a navrhuje starostovi vykonanie opatrení na odstránenie zistených  nedostatkov,  pokiaľ ich nemohli vyriešiť vo vlastnej kompetencii,
 • zúčastňuje sa zasadnutí Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto s hlasom poradným,
 • podpisuje spolu so starostom zápisnice zo zasadnutia miestneho zastupiteľstva,
 • koordinuje prípravu návrhu rozpočtu mestskej časti, sleduje jeho čerpanie a plnenie,
 • kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov, o čom pravidelne informuje starostu,
 •  stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným mestskej časti do správy,
 • spolupracuje s ostatnými miestnymi úradmi mestských častí a s Magistrátom mesta Košice pri  zabezpečovaní úloh samosprávy,
 • zúčastňuje sa všetkých pracovných porád starostu so zamestnancami mestskej časti a pracovných porád funkcionárov mestskej časti so  zamestnancami,
 • na požiadanie hlavného kontrolóra zabezpečuje účasť zamestnancov mestskej časti na  kontrolách a revíziách,
 • podpisuje písomnosti podľa osobitného predpisu a kompetencií stanovených v organizačnom poriadku,
 • pripravuje a predkladá starostovi na rozhodnutie odôvodnené návrhy týkajúce sa  pracovnoprávnych vzťahov mestskej časti a jej zamestnancov,
 • navrhuje starostovi pozastavenie výkonu plnenia uznesení miestneho zastupiteľstva z dôvodov uvedených v zákone,
 •  je oprávnený konať vo všetkých veciach, na ktoré ho poveril starosta,
 • spoluzodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na miestnom úrade,
 • napomáha pri riešení zabezpečovania úloh na úseku PO a CO.
kamagra jelcialis