Prednosta Miestneho úradu


PhDr. Matúš Háber

Tel: 055/ 6827 196

prednosta@kosice-city.sk

 • je zamestnancom mestskej časti, ktorý zodpovedá za činnosť starostovi mestskej časti
 • na dobu neurčitú ho menuje a odvoláva starosta mestskej časti
 • zúčastňuje sa zasadnutí miestneho zastupiteľstva a miestnej rady
 •  riadi a organizuje výber zamestnancov s ohľadom na kvalifikačnú a profesijnú štruktúru
 •  stará sa o skvalitňovanie kvalifikačnej štruktúry zamestnancov
 •  riadi, organizuje a kontroluje hospodársku činnosť mestskej časti, mimo vyhradenej právomoci starostu
 • koordinuje prípravu návrhu rozpočtu mestskej časti, sleduje jeho čerpanie a plnenie
 •  kontroluje hospodárne využívanie finančných prostriedkov, o čom pravidelne informuje starostu
 •  koordinuje zabezpečenie materiálno-technického vybavenia miestneho úradu a jeho údržby
 •  spolupracuje s ostatnými miestnymi úradmi mestských častí a s Magistrátom mesta Košice pri  zabezpečovaní úloh samosprávy
 • stará sa o ochranu a hospodárenie s majetkom mestskej časti a s majetkom zvereným mestskej časti do správy
 •  je oprávnený konať vo všetkých veciach, na ktoré ho poveril starosta
 •  kontroluje a sleduje plnenie uznesení miestneho zastupiteľstva, miestnej rady a rozhodnutí starostu v rozsahu svojej pôsobnosti
 • spolu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na miestnom úrade
 • napomáha pri riešení zabezpečovania úloh na úseku PO a CO.