Index

Rozpis VKK pre mestskú časť Košice – Staré Mesto na rok 2020.


VKK-ABR-KE-SM-25.2.2020-30.6.-a-21.7.-17.11.2020

K stiahnutiu

Oznámenie o začatí správneho konania – regulácia živočíšnych škodcov.


K stiahnutiu

Rozhodnutie o opatrení zabezpečenia celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov / deratizácia / na území mesta Košice v termíne od 16.03.2020 do 20.04.2020.


K stiahnutiu

Harmonogram triedeného zberu 3/2020.


K stiahnutiu

Harmonogram zberu objemného odpadu 3/2020.


K stiahnutiu

Stav pohľadávok


K stiahnutiu

Harmonogram triedeného zberu 2/2020.


K stiahnutiu

Harmonogram zberu objemného odpadu 2/2020.


K stiahnutiu

Nahlásenie poruchy na verejnom osvetlení.


Dopravný podnik mesta Košice, a.s. v rámci údržby verejného osvetlenia zabezpečuje funkčnosť verejného osvetlenia odstraňovaním porúch ktoré sú zistené pri výkone činnosti, ale taktiež odstraňovaním porúch nahlásených občanmi a užívateľmi komunikácií.

Pre nahlásenie nefunkčného verejného osvetlenia môže nahlasovateľ využiť

DPMK, a.s. sa pri odstraňovaní nefunkčného verejného osvetlenia v meste Košice snaží riešiť nahlásené poruchy v čo najkratšej dobe a preto sú pri nahlasovaní porúch pre lepšiu identifikáciu a lokalizáciu nefunkčných súčastí sústavy verejného osvetlenia v meste Košice potrebné základné údaje o tom, kde sa nefunkčné súčasti nachádzajú, taktiež pre doplnenie informácií o nahlásených poruchách nám pomôže spätný kontakt na nahlasovateľa poruchy. Všetky údaje sa nachádzajú v kontaktnom formulári.

K stiahnutiu

Sorry, no attachments exist.