Oznamovanie protispoločenskej činnosti


Zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľa protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ide o oznámenie vo veci protispoločenskej činnosti u zamestnávateľa, ktorým je mestská časť Košice-Staré Mesto, rozpočtová organizácia alebo príspevková organizácia, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Základné pojmy:

  1. oznamovateľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá v dobrej viere urobí oznámenie orgánu príslušnému na prijatie oznámenia, úradu alebo zamestnávateľovi; za oznamovateľa sa považuje aj blízka osoba oznamovateľa, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k tomu istému zamestnávateľovi ako oznamovateľ, k zamestnávateľovi, ktorý je závislou osobou vo vzťahu k zamestnávateľovi oznamovateľa alebo k zamestnávateľovi, ktorý je založený alebo zriadený zamestnávateľom oznamovateľa,

  2. oznámením uvedenie skutočností, o ktorých sa fyzická osoba dozvedela v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania, postavenia alebo funkcie alebo v súvislosti s činnosťou vo verejnom záujme a ktoré sa týkajú protispoločenskej činnosti,

  3. kvalifikovaným oznámením oznámenie, ktoré môže prispieť alebo prispelo k objasneniu závažnej protispoločenskej činnosti alebo k zisteniu alebo k usvedčeniu jej páchateľa,

  4. závažnou protispoločenskou činnosťou

           1. trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskej únie podľa § 261 až 263 Trestného zákona, trestný čin machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe podľa § 266 až 268 Trestného zákona, trestné činy verejných činiteľov podľa § 326 až 327a Trestného zákona alebo trestné činy korupcie podľa § 328 až 336b Trestného zákona,

           2. trestný čin, za ktorý Trestný zákon ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou tri roky,

           3. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou určenou výpočtom, alebo

          4. správny delikt, za ktorý možno uložiť pokutu s hornou hranicou vo výške najmenej 30 000 eur,

          5. pracovnoprávnym vzťahom pracovný pomer alebo obdobný pracovný vzťah,

         6. zamestnávateľom mestská časť Košice-Staré Mesto

         7.zodpovednou osobou hlavný kontrolór mestskej časti Košice-Staré Mesto.

Spôsob podávania oznámení:

(1) Oznámenie možno podať písomne, ústne do záznamu alebo elektronickou poštou.

(2) Oznámenie možno podať zodpovednej osobe alebo do podateľne zamestnávateľa, ktorá je povinná doručené oznámenie bezodkladne odovzdať zodpovednej osobe.

(3) Oznámenie ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom zodpovednej osoby.

(4) Oznámenie elektronickou formou je možné uskutočniť na adresu zodpovednej osoby: kontrolor@kosice-city.sk.

(5) Oznámenia prijaté prostredníctvom elektronickej pošty, ktoré prijala osoba odlišná od zodpovednej osoby, je táto osoba povinná bezodkladne postúpiť na vybavenie zodpovednej osobe.

 

2019-66 – Zásady podávania, preverovania a evidencia oznámení – protispoločenská činnosť /formát .pdf - 424.68 kB/

 

kamagra jelcialis