OZNÁMENIE o uložení doporučenej listovej zásielky/doporučenej zásielky do vlastných rúk


Adresát: Mario Martini Rosenberg, Košice-Staré Mesto

Odosielateľ: Okresný súd Humenné, Laborecká 17, 066 34 Humenné

Sp. zn: 22Nt/3/2012

Menovaný si môže predmetnú zásielku podľa Oznámenia o uložení zásielky prevziať v podateľni Miestneho úradu mestskej časti Košice–Staré Mesto v lehote od 08.07.2019 do 22.07.2019