Opatrovateľská služba pre obyvateľov našej mestskej časti


Mestská časť Košice – Sever poskytuje opatrovateľskú službu aj pre obyvateľov našej mestskej časti Košice – Staré Mesto. Prostredníctvom kvalifikovaného tímu opatrovateliek je poskytovaná odborná opatera, pomoc a starostlivosť v domácom prostredí a uľahčenie života v rodine pri zvládaní nepriaznivého stavu opatrovaného. Terénna forma sociálnej služby v domácom prostredí je veľmi žiadanou službou. Pomáha sa ňou prijímateľovi pri riešení nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku.

Jedným z úkonov opatrovateľskej služby je tiež donáška obeda do bytu prijímateľa, ktorá je zabezpečovaná zamestnancom opatrovateľskej služby – prostredníctvom jednotných obedárov. Táto sociálna služba je spoplatnená sumou 0,70 €.

Donáška obeda – suma úhrady

Obedy Suma úhrady za obed (€) Suma úhrady za donášku stravy (€)

Celková suma úhrady

(obed s donáškou v €)

RACIO 2,46 0,70 3,16
ŠETRIACE 1,98 0,70 2,68
DIA 1,92 0,70 2,62

*k zabezpečeniu tejto sociálnej služby je potrebné podať si vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, doložiť fotokópie lekárskych správ a rozhodnutie o výške dôchodku na Magistráte mesta Košice, Referát sociálnych vecí, Tr. SNP č. 48/A (bližšie informácie Vám radi poskytnú zamestnanci opatrovateľskej služby MČ Košice – Sever, kontakt: 055/6332262).