Národnostná a náboženská štruktúra


Národnostná štruktúra

Slovenská, Česká, Rómska, Maďarská, Poľská, Ukrajinská, Ruská, Židovská

Maďarská menšina je najpočetnejšou menšinou v mestskej časti Košice- Staré Mesto. V mestskej časti pôsobí klub národnostných menšín. Česká a rómska menšina sú ďalšie dve najpočetnejšie menšiny.

 

Náboženské vyznanie Počet obyv. % Kostoly, aktivity v MČ

Rímsko-katolícka cirkev

52,28

Dóm sv. Alžbety, Hlavná ul.

Kostol Františkánov

Univerzitný kostol sv. Trojice

Kostol Uršulíniek, Uršulínska ul.

Kostol Dominikánov, Dominikánske nám.

Kostol Krista Kráľa, Moyzesova ul.

Kaplnka Božského srdca, Komenského ul.

Rímsko-katolícky arcibiskupský úrad

Dekanát Košice 1, Hlavná 26

Evanjelická cirkev

5,24

Evanjelický kostol, Mlynská ul.

Košický seniorát, Mlynská 23

Ekumenické spoločenstvo cirkví a náboženských spoločností na území mesta Košice

Gréckokatolícka cirkev

6,78

Grécko-katolícky kostol, Moyzesova ul.

Apoštolský Exarchát Košice, Dominikánske nám. 13

Protopresbyterát Košice, Moyzesova 40

Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

0,57

Sála Kráľovstva, Jesenského 9

Kresťanské zbory

0,08

 

Evanjelická cirkev metodistická

0,13

 

Cirkev adventistov siedmeho dňa

0,13

Tajovského 8

Pravoslávna cirkev

1,07

Chrám záštity presvätej Bohorodičky Arcidekanát pre Košice, Hlavná 68

Apoštolská cirkev

0,22

 

Reformovaná kresťanská cirkev

2,85

Kostol reformovanej cirkvi, Hrnčiarska ul.

Seniorský úrad, Kováčska 15

Starokatolícka cirkev

0,08

 

Cirkev československá husitská

0,11

 

Bratská jednota baptistov

0,13

Kostol Bratskej jednoty baptistov, Jesenského 27

Židovská náboženská obec

0,70

Synagóga, Zvonárska 5

Cirkev bratská

0,05

Kováčska 31

Ostatné

0,21

 

Bez vyznania

21,16

 

Nezistená

8,16

 

Postavenie menšín

Mestská časť Staré Mesto podporuje aktivity národnostných menšín na svojom území. 

Na Mäsiarskej 35 pôsobí Klub národnostných menšín:

  • Český spolok na Slovensku
  • Karpatskonemecký spolok na Slovensku
  •  Kultúrny zväz Bulharov a ich priateľov na Slovensku
  •  Maďarský spoločenský a kultúrny zväz na Slovensku (Csemadok)
  • Nadácia Dobrá rómska víla KESAJ
  • Poľský klub – Spolok Poliakov a ich priateľov na Slovensku
  • Rusínska obroda
  • Zväz Rusínov – Ukrajincov Slovenskej republiky
  •  Židovská náboženská obec

 

kamagra jelcialis