Mimoriadne dávky sociálnej pomoci


Mimoriadne dávky sociálnej pomoci poskytne mestská časť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú a nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, avšak ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej životnej situácií, alebo je v ohrození ich zdravie, život alebo základné životné potreby na základe písomnej žiadosti občana, a to:

a) na úhradu mimoriadnych výdavkov osamelému občanovi, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 2 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 70,00 €/občan/rok,

b) na úhradu mimoriadnych výdavkov osamelému rodičovi, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 2 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 140,00 €/občan/rok,

c) na úhradu mimoriadnych výdavkov občanovi, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 2 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 70,00 €,

d) na úhradu iných akceptovateľných výdavkov občana (napr. výdavky spojené s vybavením identifikačnej karty občana pri jej strate alebo odcudzení), nepredvídateľné výdavky súvisiace s pobytom občana s dočasným útočiskom z Ukrajiny. Výška bude odporučená komisiou,

e) na úhradu mimoriadnych výdavkov na lieky, kúpeľnú liečbu a zdravotné pomôcky občanovi, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 2 násobok životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac v súčte do sumy 250,00 €/občan/a rok,

f) na úhradu mimoriadnych výdavkov na zdravotné pomôcky občanovi s nádorovým ochorením, ktorého zdroj príjmu nepresahuje 2 násobok životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac v súčte do sumy 250,00 €/občan/a rok,

g) na úhradu mimoriadnych výdavkov na nákup špeciálnych potravín, zdravotných pomôcok a liekov rodičovi, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 2 násobok životného minima určeného podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac v súčte do sumy 250,00 €/občan/a rok.

Podmienkou je minimálne 5-ročný súvislý trvalý pobyt občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v mestskej časti k 01.01. kalendárneho roka, v ktorom občan požiadal o poskytnutie vianočného príspevku. Žiadosti budú posudzované komisiou, ktorá následne určí aj výšku vianočného príspevku.


Podávanie žiadosti:

  • na poskytnutie dávky sociálnej pomoci na zmiernenie výdavkov spojených s inými prípadmi hmotnej núdze najneskôr do 30 dní od udalosti,
  • jednotlivé druhy dávok sociálnej pomoci sa občanom poskytujú na základe predloženej písomnej žiadosti jeden krát v roku okrem písm. e, f, g na miestny úrad, s výnimkou poskytnutia jednorazového finančného príspevku na zabezpečenie nevyhnutných životných potrieb spojených s mimoriadnou náhlou núdzou.

Príloha na stiahnutie na odkazehttps://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/

kamagra jelcialis