Etický kódex voleného predstaviteľa MČ KE SM


Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Etický kódex

voleného predstaviteľa

mestskej časti Košice-Staré Mesto

I.

Úvod

 1. Etický kódex voleného predstaviteľa samosprávy je zovšeobecnením hodnôt, princípov a pravidiel správania, ktorými sa riadi počas výkonu svojej funkcie volený predstaviteľ samosprávy.

 2. Pre ciele tohto kódexu sa pod pojmom „volený predstaviteľ“ rozumie starosta mestskej časti Košice- Staré Mesto (ďalej len „mestská časť“) a poslanci miestneho zastupiteľstva, ktorí získali mandát priamymi voľbami od občanov mestskej časti (ďalej len „volený predstaviteľ“).

II.

Dôvera, spoľahlivosť a vierohodnosť

 1. Volený predstaviteľ by sa mal správať takým spôsobom, ktorý vytvorí priestor pre korektné vzájomné vzťahy medzi nimi navzájom a zamestnancami mestskej časti.

 2. Volený predstaviteľ v záujme etického konania uplatňuje nasledujúce pravidlá jednania, ako je: rešpektovať jeden druhého, jednať s úctou, citlivo a s porozumením; hovoriť pravdu, neklamať, byť nápomocný spoločným cieľom, obhajovať záujmy a dobré meno mestskej časti, akceptovať, dôverovať a mať úctu ku každému poslancovi a zamestnancovi; aktívne počúvať, vyžadovať spätnú väzbu; neriešiť ľudí, riešiť problém a hľadať spoločné riešenie; zachovávať transparentnosť.

 3. Výsledky práce volených predstaviteľov musia mat‘ vysokú profesionálnu úroveň. Musia byt‘ pravdivé, úplné, preukázateľné a presné. Takáto práca vytvára predpoklad dôveryhodnosti mestskej časti.

III.

Bezúhonnosť

 1. Bezúhonnosť je základnou hodnotou, ktorú volený predstaviteľ spĺňa. Vyžaduje, aby volený predstaviteľ dodržiaval všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

(2) Princíp nezávislosti a objektívnosti musí byť najvyšším kritériom profesionálneho spôsobu konania voleného predstaviteľa.

(3) V osobnom živote sa musí volený predstaviteľ vyhýbať takému konaniu, ktoré by mohlo spochybniť jeho bezúhonnosť‘ pri výkone volenej funkcie.

IV.

Nezávislosť, objektívnosť a nestrannosť

 1. Je nevyhnutné, aby volený predstaviteľ bol nezávislý vo vzťahu k vonkajším záujmovým skupinám. Pre splnenie tejto požiadavky je povinný zdržať‘ sa konania, ktoré by ho mohlo vtiahnuť pri výkone volenej funkcie do cudzích záujmov a sfér, a takto spochybniť‘ jeho nezávislosť.

 2. Volený predstaviteľ musí ochraňovať‘ svoju nezávislosť a vyhýbať‘ sa každému konfliktu záujmov odmietaním darov a pozorností, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť‘ jeho nezávislosť a nestrannosť.

 3. Volený predstaviteľ nesmie využívať‘ svoje oficiálne postavenie pre súkromné účely a musí sa vyhýbať‘ vzťahom, ktoré prinášajú so sebou riziko korupcie, a ktoré by mohli spochybniť objektívnosť‘ a nezávislosť‘ pri výkone volenej funkcie.

 4. Volený predstaviteľ nesmie využívať informácie, ktoré získal pri výkone svojich povinností, ako prostriedok na získanie osobného prospechu pre seba alebo iných. Taktiež nesmie rozširovať a využívať získané informácie, ktoré by mohli poškodiť druhú osobu.

 5. Volený predstaviteľ dodržiava platné zákony, ktoré súvisia s obmedzením vykonávať iné mandáty a funkcie. Zároveň sa zdrží vykonávania takých funkcií, ktoré by nepriaznivo mohli ovplyvňovať výkon jeho mandátu, ako voleného predstaviteľa samosprávy.

V.

Oprávnenosť

(1) Volený predstaviteľ musí dôsledne poznať a aplikovať všetky právne normy určené pre výkon volenej funkcie.

(2) Volený predstaviteľ je povinný sústavne sledovať a aplikovať novú legislatívu v oblasti výkonu volenej funkcie.

VI.

Osobná stránka

(1) Volený predstaviteľ musí mať slušné vystupovanie a udržiavať si slušivý zovňajšok. Pri vedení rozhovorov, pri výmene názorov a pri vystúpeniach v diskusii sa musí vyjadrovať diskrétne, slušne, s primeranou úctou, zdvorile, ohľaduplne, zodpovedne a má rešpektovať právo iných na vlastný názor a tým prispievať k vytváraniu korektnej atmosféry.

(2) Volený predstaviteľ dodržiava základné etické princípy, najmä nesebeckosť, integritu, objektívnosť, zodpovednosť, otvorenosť, poctivosť, princíp beneficiencie – prvoradé je dobro a spokojnosť občana, princíp non-maleficiencie – nikdy neškodiť občanovi, princíp autonómie – občan má právo rozhodovať o tom, čo sa s ním bude diať, k čomu patrí aj právo občana na informácie, princíp spravodlivosti – všetci občania majú právo na rovnaké zaobchádzanie a iné.

Etický kódex voleného predstaviteľa mestskej časti Košice-Staré Mesto schválený uznesením Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto č. 208 dňa 10.06.2013.

kamagra jelcialis