Mestské časti navzájom komunikujú


V stredu mal prednosta Miestneho úradu Starého Mesta návštevu zo "Západu".

Vedúci kancelárie starostu Ing. Marián Krajňák si s prednostom s Mgr. Karolom Tillom vymieňali skúsenosti s vydávaním a distribúciou novín. Tak ako naša MČ poskytuje informácie svojim obyvateľom prostredníctvom Staromestských listov, má aj MČ Západ svoje periodikum. Diskusia bola venovaná napríklad aj hľadaniu možností znižovania nákladov pri tvorbe, tlači a distribúcii novín, či efektívneho získavania a zaraďovania inzercie.

kamagra jelcialis