Matričný úrad


Mgr. Mária Boldrini - vedúca oddelenia

č. dverí: 36/ prízemie, tel. č.: 055-6827110
e-mail: maria.boldrini @ kosice-city.sk, matrika @ kosice-city.sk  

 • výpisy rodných, sobášnych a úmrtných listov - matričné udalosti od roku 1918 - 1980 za celé Košice (okrem Šace),
 • po roku 1980 - matričné udalosti v okrese Košice I - pôrodnica Moyzesova,
 • od roku 1939 matričné knihy pre Kavečany a Ťahanovce,
 • určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu,
 • opravy dokladov,
 • osvedčovanie matričnej udalosti pre účely sociálneho a dôchodkového zabezpečenia,
 • obhliadka miesta uzavretia manželstva mimo úradne určenej miestnosti.

Mgr. Adriana Zamrijová

č. dverí: 35/prízemie, tel. č.: 055-6827172
e-mail: adriana.zamrijova @ kosice-city.sk

 • úmrtná matrika,
 • vyhlásenie za mŕtveho - zápis narodenia, sobáša a úmrtia občana SR v cudzine - osobitná matrika,
 • rozvody.

Monika Otiepková

č. dverí: 34/ prízemie, tel. č.: 055-6827173
e-mail: monika.otiepkova @ kosice-city.sk

- sobášna matrika - podávanie žiadostí na civilné a cirkevné sobáše,
- vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine.


Kamila Knúrovská

č. dverí: 33/prízemie, tel. č. 055-6827105
e-mail: kamila.knurovska @ kosice-city.sk

 • rodná matrika (zapretie otcovstva, určenie otcovstva, osvojenie),
 • späťvzatie priezviska po rozvode manželstva,
 • všetky druhy zmien mena, priezviska (doplnenie druhého, tretieho mena, zmena tvaru mena aj priezviska do slovenského pravopisu, zápis zmeny mena a priezviska na základe rozhodnutí, oprava rodných čísel ...).

MATRIČNÉ ÚKONY A SPRÁVNE POPLATKY


Plán sobášov 2021 /formát .pdf - 60.81 kB/

Sobášiaci poslanci

VZOR - žiadosť o uzavretie manželstva


PODMIENKY PRI VÝKONE SOBÁŠNYCH OBRADOV

V zmysle opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia tunajší matričný úrad vykonáva sobášne obrady pri dodržaní nasledovných podmienok:

 • vstup a pobyt v sobášnej sieni je umožnený len s prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka)okrem ženícha a nevesty,
 • pri vstupe do sobášnej siene aplikovať dezinfekciu na ruky,
 • dodržiavanie respiračnej etikety (kašľať, kýchať do vreckovky, resp. do lakťového ohybu), nepodávať si ruky,
 • z obradov budú vylúčené osoby, ktoré majú nariadenú karanténu alebo akékoľvek príznaky respiračného infekčného ochorenia.