MATRIČNÉ ÚKONY A SPRÁVNE POPLATKY


SOBÁŠNA MATRIKA

 • zápis uzavretia manželstva, ak matričná udalosť nastala v mestskej časti: Košice-Staré Mesto, Sever, Džungľa, Kavečany, Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce (v súlade s § 11 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov)
 • úkony v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.
 • správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a príspevky podľa uznesení MČ Košice-Staré Mesto
 • vydanie potvrdenia k uzavretiu manželstva v cudzine

Sadzobník správnych poplatkov

 • vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom s výnimkou prvého úradného výpisu 5,00 €,
 • uzavretie manželstva medzi štátnymi občanmi SR pred matričným úradom, v ktorého obvode nemá ani jeden zo snúbencov trvalý pobyt 20,00 Eur,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby 20,00 Eur,
 • povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti 70,00 Eur,
 • uzavretie manželstva medzi štátnym občanom SR a cudzincom 70,00 Eur,
 • uzavretie manželstva medzi cudzincami 200,00 Eur,
 • uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt 200,00 Eur.

Oslobodenie

 • od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby, ktorých život je priamo ohrozený a držitelia preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím,
 • od poplatku podľa písmen a) tejto položky sú oslobodení snúbenci, ktorí uzavierajú manželstvo pred matričným úradom podľa miesta prechodného pobytu jedného z nich.

Príspevky (uznesenie MiZ č. 33 zo dňa 07.03.2019 /formát .-33-zo-dna-07 - 299.05 kB/ a uznesenie MiZ č. 19 zo dňa 13.12.2022 /formát .-19-zo-dna-13 - 204.64 kB/)

 • prenájom sobášnej siene pri výkone sobáša, v ktorého obvode nemá jeden zo snúbencov trvalý 150 Eur
 • vykonanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste mimo priestorov na ul. Hviezdoslavovej 7 v Košiciach v dňoch schváleného plánu sobášnych obradov na príslušný kalendárny rok 200 Eur
 • vykonanie sobášneho obradu na ktoromkoľvek vhodnom mieste mimo priestorov na ul. Hviezdoslavovej 7 v Košiciach mimo schváleného plánu sobášnych obradov 300 Eur

ÚMRTNÁ MATRIKA

 • zápis úmrtia, ak matričná udalosť nastala v mestskej časti Košice-Staré Mesto, Džungľa, Sever, Kavečany, Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce (v súlade s § 10 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov),
 • k vymatrikovaniu úmrtia prosíme predložiť: List o prehliadke mŕtveho (1x originál + prvá kópia), OP zomretej osoby, alebo Potvrdenie o občianskom preukaze, tretia osoba – splnomocnenie vybavovateľa pohrebu,
 • správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

OSOBITNÁ MATRIKA

 • zápis matričnej udalosti občanov SR v cudzine pre žiadateľov s trvalým pobytom, alebo posledným trvalým pobytom v mestskej časti Košice-Staré Mesto, Džungľa, Sever, Kavečany, Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce (v súlade s § 23 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov),
 • žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 Eur.

ROZVODY

Sadzobník správnych poplatkov

 • vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu  5,00 €
 • žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky 10,00 €

VÝPISY Z MATRIČNÝCH KNÍH

(rodný, sobášny a úmrtný list)

 • je možné vydať osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny (manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci …) v zmysle § 18 ods. 1 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov, alebo na základe úradne osvedčeného splnomocnenia,
 • na prevzatie matričného dokladu je potrebné predložiť platný občiansky preukaz (alebo náhradný doklad o strate občianskeho preukazu – vydáva príslušný policajný útvar, podľa trvalého pobytu občana), resp. cestovný pas,
 • úkony v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

OPRAVY

 •  je potrebné predložiť: matričný doklad (t. j. rodný list, sobášny list), príp. iné doklady, na základe ktorých sa oprava vykoná a vrátiť chybný matričný doklad
 •  správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Určenie otcovstva k počatému nenarodenému dieťaťu

 • rodné listy rodičov
 • platné občianske preukazy
 • rozsudok o rozvode (ak je matka dieťaťa rozvedená)
 • úmrtný list manžela (ak je matka dieťaťa vdova)
 • písomná žiadosť
 • čestné prehlásenie matky dieťaťa o jej stave a trvalom pobyte

OBHLIADKA MIESTA UZAVRETIA MANŽELSTVA, AK SA SOBÁŠNY OBRAD USKUTOČNÍ MIMO ÚRADNE URČENEJ MIESTNOSTI

Sadzobník správnych poplatkov

správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov:

 • vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu 5,00 €
 • nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík 2,00 €

MATRIČNÉ ÚKONY:

 • zápis zmeny mena alebo priezviska na základe právoplatného rozhodnutia
 • zápis zmeny priezviska po uzavretí manželstva rodičov (matky) dieťaťa
 • uvedenie ženského priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania
 • zmena dvojpriezviska na jedno priezvisko
 • úprava tvaru mena v súlade s čl. 7, zák. č. 251/1995 Z. z.
 • zmena cudzojazyčného mena na jeho slovenský ekvivalent a naopak
 • určenie druhého a tretieho mena
 • zmena poradia mien
 • úprava priezviska v súlade so slovenským pravopisom
 • zmena mena a priezviska z dôvodu zmeny pohlavia
 • výpis s uvedením pôvodne zapísaného cudzojazyčného mena,
 • opätovné prijatie priezviska po rozvode manželstva (do troch mesiacov od dátumu právoplatnosti rozsudku o rozvode – príslušný je matričný úrad podľa miesta uzavretia manželstva)
 • oprava rodných čísel

RODNÁ MATRIKA

 • zápis narodenia, ak matričná udalosť nastala v mestskej časti Košice-Staré Mesto, Džungľa, Sever, Kavečany, Ťahanovce, Sídlisko Ťahanovce (zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 36/2005 Z. z. o rodine)
 • úkony v zmysle zákona č. 300/1993 Z. z. o mene a priezvisku v znení zákona č. 13/2006 Z. z.

Sadzobník správnych poplatkov

 • vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným úradom, s výnimkou prvého úradného výpisu 5,00 €
kamagra jelcialis