Materská škola Tatranská 23


Hnidiakova

Riaditeľka: Mgr. Iveta Hnidiaková
Telefón: 625 61 23

e-mail: skola@mstatranska23.sk

web: www.mstatranska23.sk

Počet tried: 7

Kapacita: 140

Priemerný počet zapísaných detí: 155

Počet pedagogických zamestnancov: 15

Počet nepedagogických zamestnancov: 13

Pedagogické zameranie materskej školy: Výchovno – vzdelávacie zameranie školy je všeobecné. Realizuje sa denne v súlade so  Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, vydaným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, záväzným od 1.9.2016 a  Školským vzdelávacím programom „Hrou objav svet“ platným od 1.9.2016.

Vybavenie školského dvora: 5 pieskovísk, 10 prístreškov, záhradné zariadenie pre deti.

Areál v m2: 5 684, zastavaná plocha v m2: 741

Aktivity materskej školy sú zamerané na všestranný rozvoj osobnosti detí s dôrazom na  špecifiká materskej školy:

1, oboznamovanie sa s anglickým jazykom v rôznych formách

2, využívanie LEGO DACTA vo výchovno-vzdelávacom procese

3, krúžková činnosť so širokospektrálnym zameraním: anglický jazyk, LEGO DACTA,

spevácky, dramatický, tanečný, výtvarný, cvičenie rodičov s deťmi

4, ďalšie aktivity: predplavecká príprava, Filipovi kamaráti – výukový program

z oblasti zdravého životného štýlu, botanická záhrada, planetárium.

Projekty materskej školy: Stomatohygiena detí v predškolskom veku, Školské ovocie, Školské mlieko.

Spolupráca materskej školy s organizáciami: ZŠ Laca Novomeského 2

Knižnica pre deti a mládež, CPPPaP Zuzkin Park

Materská škola na Tatranskej 23 je jednou z najväčších štátnych materských škôl v MČ Košice - Staré Mesto. Vznikla v roku 1972, ako spoločné zariadenie materskej školy a detských jaslí. Od roku 1991 došlo k transformácií na materskú školu. Od 2002 má právnu subjektivitu.

Budova školy je umiestnená v peknom, tichom prostredí Kuzmányho sídliska. Cennou devízou školy je školská záhrada, ktorá je členitá, rozľahlá a celá zatrávnená. V záhrade je viac ako 100 stromov a kríkov, ktoré vytvárajú príjemnú, prírodnú atmosféru pre deti.

Triedy sú rozmiestnené v dvoch budovách, sú priestranné a svetlé. Interiér tried je vybavený novým nábytkom,  množstvom učebných pomôcok a hračiek, digitálnou technikou s prístupom k internetu.

Všetky umyvárne a toalety sú zrekonštruované a zodpovedajú náročným hygienickým kritériám.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, v ktorej je denne pripravovaná strava, zodpovedajúca hygienickým a  výživovým požiadavkám pre deti predškolského veku. Školská jedáleň je vybavená kvalitným materiálno – technickým zariadením.

Bezpečnosť detí je chránená video domofónom, ktorý slúži hlavne pri príchode a odchode detí.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy: MUDr. Magdaléna Galdunová, Michal Djordjevič, MBA, Ing. Richard Kočiš, Ing. Ingrid Faťolová.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnostihttps://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2020/09/M%C5%A0-Tatransk%C3%A1.pdf

Podmienky prijímania detí