Materská škola Rumanova 4


201108311104280.rumanova_riad

 

Riaditeľka: Eva Pačaiová
Telefón: 622 02 84

mail:   msrumanova@centrum.sk

web:     www.msrumanova.sk

Počet tried: 3

Kapacita: 61 detí

Počet pedagógov: 6

Počet kuchárok: 3

Pedagogické zameranie materskej školy:

MŠ je zameraná na vedenie detí v duchu zdravého životného štýlu /zdravý fyzický a psychický vývin detí/, enviromentálnej výchovy a rozvoja estetického cítenia detí a kultúry. Dôraz kladieme aj na športové aktivity. Zameriavame sa aj na rozvoj emocionálnej inteligencie - uspokojovanie individuálnych potrieb dieťaťa a na rozvoj intelektu vo všetkých oblastiach a v duchu porozumenia a tolerancie voči iným. Formou zážitkového učenia, aj pomocou moderných technológií a aktivizujúcich metód rozvíjame kognitívnu stránku rozvoja detí. Pracujeme podľa ŠkVP „Život na Zemi“.

Vybavenie ihrísk: pieskovisko, váhadlové hojdačky, závesné hojdačky, 1 šmýkalka, preliezka, domček so šmýkalkou a hrazdou, kolotoč.

Areál v m2: 703, zastavaná plocha v m2: 222

Aktivity materskej školy:  hudobno-pohybový krúžok /ZUŠ Miškovecká/, vyučovanie hudobnej výchovy – krúžok: „Hudobníček“ /ZUŠ Miškovecká/, krúžok anglického jazyka /EDESTA/, predplavecký výcvik. v rámci spolupráce s rodičmi máme tvorivé dielne, robíme pre nich rôzne besiedky a vystúpenia / Deň matiek, vianočné besiedky, otvorené hodiny, Mikuláš, slávnostné rozlúčky predškolákov/, do školy chodia rôzni umelci s ich programami pre deti, v rámci Dňa Zeme máme „kolieskový deń“, zúčastňujeme sa detskej olympiády a behov, kreslenia na asfalt, február – karneval, jún – Noc v škole a iné...

Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie, Zdravé zúbky, Adamko zdravo a hravo, Lego dacta, Projekt Mládeže Slovenského ČK –„Dorotka a jej priatelia“, „Separujeme s ježkom Separkom“- spolupráca s KOSIT- om, Goodyear Bezpečná škôlka, projekt „Zdravo-múdro žiť, Stomatohygiena, CPPPaP – prosociálne hry...

Spolupráca materskej školy s organizáciami: detská psychologička /CPPPaP Košice/, Mestská knižnica pre mládež, ZUŠ Miškovecká 20 Košice, ZŠ Masarykova 19/A Košice, Vsl. galéria Košice, Červený kríž – Mládež slovenského červeného kríža, PZ.

Škola vznikla v roku 1953, je treťou najstaršou v meste. Nachádza sa v tichšej zóne mesta Košíc, v jeho historickom jadre. Je situovaná v krásnom prostredí, neďaleko Mestského parku. Budova je neúčelová, dvojposchodová vila so školskou jedálňou.

Od roku 2012 je škola s právnou subjektivitou.
Je vybavená modernými učebnými edukačnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí, výtvarným materiálom. V triedach je zavedený internet , všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami s príslušenstvom a vhodnými výukovými softvérmi. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť.

Na rozvoj telesnej stránky detí slúži telovýchovné náradie , bicykle, odrážadlá a kolobežky. Deti každoročne absolvujú aj predplavecký výcvik. Na škole funguje výučba anglického jazyka externou formou. Na rozvíjanie hudobnej stránky dieťaťa sa využívajú hudobné nástroje a výchovné koncerty. Na škole pracuje tanečno-pohybový krúžok /muzikálová príprava/ a krúžok hudobnej výchovy, zameraný na rytmické a harmonické cvičenia, intonáciu, spev, hru na Orffových nástrojoch a všeobecné hudobné cítenie, vedený kvalifikovaným pedagógom hudby. Činnosť a výsledky práce pedagógov v krúžkoch je prezentovaná rodičom na otvorených hodinách. Deti sú zapájané do rôznych súťaží /speváckych, recitačných, športových, výtvarných/, navštevujú divadelné predstavenia, knižnicu, základnú školu, Planetárium, výstav a výstavok /Lego a pod./.

Bezpečnosť detí je zabezpečená aj videofónom, do všetkých tried a zariadením na hlásenie narušenia objektu budovy.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy: Ing. Eva Hulmečíková, Andrej Ďurica, MUDr. Pavol Priester, Mgr. art. Peter Havasi.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnostihttps://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2020/09/M%C5%A0-Rumanova.pdf

Podmienky prijímania detí MŠ Rumanova /formát .odt - 8.76 kB/