Materská škola Park Angelinum 7


200809012334200.dana_harvanova

Riaditeľka:  Dana Harvanová

Tel.: 0903 444 833

e-mail: skola.park@centrum.sk /formát .dana_harvanova - 0.00 B/

web: www.mspa.sk

Číslo elektronickej schránky: E0006563810

Zriaďovateľ:                                    Mestská časť Košice – Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice

Počet tried:                                        5 - heterogénne

Kapacita:                                           90 detí

Počet pedagógov:                             10

Areál školy v m2: 2303, zastavaná plocha v m2 je 749

Zameranie materskej školy: všestranný a rovnomerný rozvoj detí, v ktorom sú výrazným a vhodným spôsobom aplikované prvky pedagogiky M. Montessori

Aktivity materskej školy: krúžky – detský aerobic, hudobno-pohybový, anglický jazyk; klub rodičov pedagogiky M.M., návštevy knižnice, Kolobežkový deň, Deň zdravej výživy, projekt Zdravý úsmev, kurz korčuľovania, vydávanie školského časopisu Miš Mašík; Vianočný jarmok, Perníkové čarovanie, Vianočný koncert, Deň hračiek, karneval, projekt Filipové dobrodružstvá, Vítanie jari, Literárna kaviareň, Hudobné rozprávky, Prednes poézie a prózy v materskej škole, projekt Adamko-hravo, zdravo, Deň otvorených dverí, Predplavecký výcvik, Veselý chodník, Sokoliari, Kynologická ukážka, návšteva múzeí, MDD, Vianočná besiedka, rozlúčka s predškolákmi

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy:

Základná kapacita MŠ je v zmysle školského zákona pri súčasnom zaradení detí do vekovo heterogénnych tried 69 detí.

V budove sa nachádza riaditeľňa, kancelária, jedáleň – slúži na stolovanie detí na dve smeny, kuchyňa, hala na prezliekanie detí, päť tried – pri každej sa nachádza sociálne zariadenie. Triedy slúžia ako herňa, aj ako spálňa. MŠ má pekný dvor so záhradou a pieskoviskami, umelým kopcom, domčekom so šmýkačkou, záhradnými hojdačkami, lavičkami, preliezkami a altánkami.

Materská škola je na účely výchovy a vzdelávania vybavená rôznymi učebnými pomôckami, didaktickým materiálom, hračkami, náradím a náčiním a vybavením školského dvora. Tento materiál sa postupne dopĺňa podľa ponuky, potreby a finančných možností.

Voľne, pre deti viditeľne uložené pomôcky i didaktický materiál (policový systém) sú súčasťou materiálneho vybavenia a dávajú voľný priechod iniciatíve detí a ich vnútornej motivácii pre činnosť. Výber, kvalita a veku primeranosť didaktického materiálu podlieha prísnym, hygienickým, estetickým, funkčným kritériám, na ktoré učiteľky spolu s riaditeľkou prihliadajú. Vo všetkých triedach sa nachádza digitálna technológia - interaktívna tabuľa, počítač s pripojením na internet, tlačiareň, bee – boot.

Každoročne, pred začiatkom školského roka vybavujeme triedy kvalitným spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické i pracovné činnosti.

Rozmiestnenie nábytku v triedach rešpektuje potrebu detí mať dostatok priestoru na hry, pohybové a relaxačné cvičenia i odpočinok. Výška nábytku je prispôsobená antropometrickým požiadavkám detí (jeho výška, veľkosť zodpovedá deťom). Zariadenie je vyhotovené z prírodných materiálov morené ekologickými prípravkami, aby neškodilo zdraviu detí a je bezpečné, rozvíja estetické cítenie detí.

Charakteristika materskej školy:

Materská škola Park Angelinum bola otvorená v roku 1955, od roku2002 je organizáciou s právnou subjektivitou. Je súčasťou a pekným architektonickým prvkom parku, podľa ktorého má svoj názov. V blízkosti materskej školy dominuje ďalšia významná budova - základná škola. Náš objekt je v centre mesta a jeho zriaďovateľom je mestská časť Košice - Staré Mesto. Z aspektu architektonického riešenia má naša MŠ prízemie a poschodie. V týchto priestoroch sa nachádzajú štyri triedy, spoločná jedáleň, šatňa, kuchyňa, riaditeľňa, kancelária. Dvor pôsobí ako rodinná záhrada s pieskoviskom, hojdačkami, altánkami a rôznymi lavičkami. Školský dvor je obľúbeným miestom detí a rodičov, ktorí hlavne v letných mesiacoch využívajú jeho priestory na oddych a relaxáciu.

Pri formulovaní školského vzdelávacieho programu zo štátneho vzdelávacieho programu nebola pre nás veľkým  problémom zameranosť školy. Tá je v našej škole evidentná už dvadsať štyri rokov. Je to obdobie, kedy sme popri Programe výchovy a vzdelávania aplikovali do praxe aj prvky pedagogiky M. Montessori. V priebehu tohto obdobia sa zmenilo materiálne vybavenie tried a filozofia školy. Triedy sme postupne vybavili didaktickým materiálom a vo výchove sme sa začali riadiť krédom: „Pomôž mi, aby som to urobil sám.“

Materská škola má štyri heterogénne triedy, v ktorých sú deti od 3 do 6 rokov. Rôznorodosť veku v triede sa nám osvedčila. Deti si navzájom pomáhajú, sú ohľaduplnejšie, učia sa pozorovaním a osobným príkladom. Príchod do materskej školy nie je limitovaný časovo. Deti prichádzajú do tried v priebehu dopoludnia. Rodičia majú prístup do tried, sú pozorovateľmi aktivít aj činiteľmi výchovného procesu, ak takú potrebu majú.

Vzťah dieťa – učiteľ je založený na dôvere, láske, vzájomnej úcte.

Spolupráca školy s rodinou a inými inštitúciami:

Spolupracovali sme so ZUŠ, ZŠ, CPPPaP, knižnicou,  putovnými divadlami, MČ Košice–Staré Mesto, Mestskou políciou – oblasť protidrogová výchova a šikanovanie detí.

Úspešná sa javí aktívna spolupráca s detskou logopedičkou – rodičia využívali tieto služby skupinovo, ale aj individuálnou formou. V tejto spolupráci budeme pokračovať aj naďalej.

Na veľmi vysokej úrovní hodnotím spoluprácu s mestskou časťou Košice – Staré Mesto, zriaďovateľom materskej školy.

Na dobrej úrovni je aj spolupráca s jednotlivými rodičmi, s výborom ZRŠ a Radou školy.

Aj naďalej budeme hľadať ďalšie možnosti získavania finančných prostriedkov, ktoré budú potrebné na pokračovanie rekonštrukcie interiéru a exteriéru materskej školy.

Budem aj naďalej poskytovať konzultačné a edukačné služby (určený konzultačný deň), ktoré sa mi veľmi osvedčili, či už v kontexte škola – rodič; škola – škola; škola – iné inštitúcie (Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity,  ...a iné)

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Mgr. Martin Konečný, PhD., Mgr. Peter Gacík, Ing. Eva Hulmečíková.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti https://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2020/09/M%C5%A0-Park-Angelinum.pdf

Prijímanie detí MŠ Park Angelinum /formát .rtf - 5.69 kB/