Materská škola Jarná 4200807172355250.dagma_kurimaiova
Riaditeľka: Dagmar Dvorská
Telefón: 0905 943 437

ŽIVOTOPIS /formát .pdf - 67.94 kB/

e-mail: dagmardvorska@centrum.sk

web: www.msjarna.sk

Počet tried: 3 kapacita: 55 detí počet pedagógov: 6
Pedagogické zameranie materskej školy: práca podľa metodickej príručky Krok za krokom
Vybavenie ihrísk: dve pieskoviská, domček so šmýkalkou, trojhojdačka, preliezka - drevený vláčik
Areál a zastavaná plocha v m2: 1505
Počet kuchárok: 3

Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok, hudobno - pohybový krúžok, krúžok LEGO - DACTA
Zapojenosť materskej školy do projektov: projekty Národnej siete škôl podporujúcich zdravie a Stomatohygiena detí v predškolskom veku
Spolupráca materskej školy s organizáciami: Knižnica pre deti a mládež Jána Boccatia, pedagogicko-psychologická poradňa, pediater, logopéd, Komunálna poisťovňa (projekt Bezpečná komunita).

Materská škola vznikla v roku 1957.

Výchova a vzdelávanie prebieha podľa platnej legislatívy – Štátny vzdelávací program a následne vypracovaný školský vzdelávací program. Prostredníctvom zážitkového učenia, ktoré je postavené na emocionálnom prežívaní a osobných skúsenostiach, učia deti aktívne získavať nové poznatky, analyzovať rôzne situácie a rozvíjať komunikáciu. Škola je vybavená modernými učebnými pomôckami pre rozvoj poznania, manipulačných schopností i pomôckami určenými na telesný rozvoj detí. V oblasti sociálnej výchovy pedagógovia kladú dôraz na autoreguláciu správania sa detí, na zvyšovanie a prehlbovanie empatie, pochopenia a ohľaduplnosti voči iným, ale aj rozvíjanie zdravého sebavedomia dieťaťa. Dbajú na komunikačné zručnosti dieťaťa, rozvíjajú postreh, všímavosť.

(neučíme už podľa metodiky Krok za krokom)

Na škole prebieha výučba anglického jazyka externou formou (lektor je cez vzdelávaciu ustanovizeň EDESTA). Spolupráca materskej školy s organizáciami: detská psychologička + to, čo je doteraz.

Umyváreň a toalety sú zrekonštruované a zodpovedajú náročným hygienickým kritériám.

Materská škola má vlastnú školskú jedáleň, v ktorej je denne pripravovaná strava, zodpovedajúca hygienickým a  výživovým požiadavkám pre deti predškolského veku. Školská jedáleň je vybavená kvalitným materiálno – technickým zariadením.

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy: Michal Djordjevič, MBA, Ing. Zoltán Hanesz, Mgr. Martin Konečný, PhD., Martina Torkošová, MBA.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti https://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2020/09/M%C5%A0-Jarn%C3%A1.pdf

Podmienky prijímania detí do materskej školy Jarná 4 /formát .docx - 12.34 kB/