Materská škola Hrnčiarska 1


Farkašová

Riaditeľka: Eva Farkašová

Tel.: 055/622 00 58

e-mail: mshrnciarska.ke@gmail.com

web: www.mshrnciarska.sk


Počet tried: 4 kapacita: 70 detí počet pedagógov: 9
Pedagogické zameranie materskej školy: orientácia na všestranný rozvoj osobnosti detí, v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie - ISCED s uplatňovaním prvkov programu Márie Montessori.
Vybavenie ihrísk: Naša materská škola je vybavená školským dvorom, ktorého súčasťou sú bylinné záhony, štrkový potok s využitím okruhliakov, zdravotný chodník z prírodnín, hudobná a kvetinová stena. Na školskom dvore si deti nájdu aj oddychovú a tieniacu zónu k relaxačným chvíľkam.
Areál v m2:
 294, zastavaná plocha v m2: 736
Počet kuchárok: 3
Aktivity materskej školy: výtvarný krúžok Ruka, spevácky krúžok Hrnčiarik, hudobno – pohybový krúžok, krúžok anglického jazyka, predplavecký výcvik
Zapojenosť materskej školy do projektov: Materská škola sa zapája do projektov podľa ponuky napr. projekt: Budúci školák, Dental Alarm, Nemocnica u medvedíka, Deň materských škôl ( projekt pod záštitou Ministerstva školstva), Dorotka a jej priatelia a iné.
Spolupráca materskej školy s organizáciami: ZŠ Masarykova, pedagogicko-psychologická poradňa, školský logopéd.

Materská škola sa nachádza v atraktívnej časti Starého Mesta. Do prevádzky bola uvedená v roku 1959 ako účelová budova materskej školy s celodennou prevádzkou. Od roku 2002 má právnu subjektivitu a jej zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto.

Naša Materská škola rešpektuje Štátny vzdelávací program pre predpripárne vzdelávanie, súčasťou ktorého je Školský vzdelávací program s názvom: „Pomož mi, aby som to dokázal sám“, obohatený o prvky Márie Montessori. Toto krédo Márie Montessori znamená, že nie je úlohou dospelých odstraňovať dieťaťu z cesty prekážky, alebo ním manipulovať, ale urobiť všetko preto, aby ono vlastnými silami a vlastným tempom sa stalo úspešným.

Jedálny lístok je bohatý na jedlá zdravej výživy. Sú organizované pre rodičov ochutnávky zdravej výživy. Zabezpečený je celodenný pitný režim bylinkovými čajmi a ovocnými šťavami, rešpektujú sa požiadavky rodičov na špeciálne stravovanie detí (rôzne diéty či alergie).

Poslanci Miestneho zastupiteľstva MČ Košice-Staré Mesto delegovaní do Rady školy: Mgr. art. Ľubica Blaškovičová, Andrej Ďurica, MUDr. Pavol Priester, Martina Torkošová, MBA

Správa o výchovno-vzdelávacej činnostihttps://kosice-city.sk/wp-content/uploads/2020/09/M%C5%A0-Hrn%C4%8Diarska.pdf

Prijímanie detí MŠ Hrnčiarska /formát .docx - 17.11 kB/