Kontakt


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto
Hviezdoslavova 7
040 34 Košice-Staré Mesto

Kancelária prvého kontaktu: prízemie, tel.: 055-6827130, email: podatelna@kosice-city.sk

č. dverí Meno a priezvisko tel. kontakt email
110 Ing. Igor Petrovčik – starosta 055-6222026, 6827195 starosta@kosice-city.sk
110 Andrej Ďurica – zástupca starostu 055-6222026 zastupca@kosice-city.sk
110 PhDr. Matúš Háber 055-6222026, 6827195 prednosta@kosice-city.sk
113 JUDr. Roman Pillár – hlavný kontrolór 055-6827158 roman.pillar@kosice-city.sk   kontrolor@kosice-city.sk
Kancelária starostu
110 Slávka Sokoliová – vedúca oddelenia 055-6222026, 6827195 slavka.sokoliova@kosice-city.sk starosta@kosice-city.sk
107 Andrea Hudáková 055-6827196 andrea.hudakova@kosice-city.sk organizacne@kosice-city.sk
15 MVDr. Mgr. Viera Fábryová 055-6827156 viera.fabryova@kosice-city.sk socialne@kosice-city.sk
Oddelenie právne
105 JUDr. Miroslav Rušin  – vedúci oddelenia 055-6827108 miroslav.rusin@kosice-city.sk    pravne@kosice-city.sk
103 Ladislav Šarocký 055-6827124 ladislav.sarocky@kosice-city.sk   spravne@kosice-city.sk           staznosti@kosice-city.sk
122 Ing. Emil Chytráček 055-6827132, 0917215215 emil.chytracek@kosice-city.sk         sfrb@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 055-6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk    pam@kosice-city.sk
104 Ing. Monika Czetöová 055-6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
106 Mária Vidová 055-6827178 maria.vidova@kosice-city.sk organizacne@kosice-city.sk
Oddelenie ekonomické
115 Ing. Viola Gáspárová – vedúca oddelenia 055-6827122 viola.gasparova@kosice-city.sk financne@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 055-6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk financne@kosice-city.sk
17 Erika Erdélyiová – pokladňa 055-6827135 erika.erdelyiova@kosice-city.sk
Oddelenie hospodárskej správy, čistoty a poriadku
103 Miloš Timko – vedúci oddelenia
055-6827124 milos.timko@kosice-city.sk
114 Peter Jusko 055-6827114 peter.jusko@kosice-city.sk
114 Mgr. Peter Džubera 055-6827114
114 Marek Varga 055-6827114 marek.varga@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 055-6827166
Oddelenie kultúry, športu, masmediálnej komunikácie a správy trhu
114 Ing. Ján Spišák – vedúci oddelenia
055-6827114 jan.spisak@kosice-city.sk
117 Mgr. Renáta Némethová 055-6827121, 0907910130 renata.nemethova@kosice-city.sk redakcia@kosice-city.sk
 116 Mgr. Ivana Jarošiková 055-6827136 ivana.jarosikova@kosice-city.sk kultura@kosice-city.sk
26 Roman Hlivák 055-6827164, 0918 919 009
roman.hlivak@kosice-city.sk             trh@kosice-city.sk
Oddelenie matriky, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu
36 Mgr. Mária Boldrini – vedúca oddelenia 055-6827110 maria.boldrini@kosice-city.sk   matrika@kosice-city.sk
35 Mgr. Adriana Zamrijová 055-6827172 adriana.zamrijova@kosice-city.sk
34 Monika Otiepková 055-6827173 monika.otiepkova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 055-6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
37 Ing. Petronela Virostková – evidencia obyvateľstva
055-6827150 petronela.virostkova@kosice-city.sk ohlasovna@kosice-city.sk     podatelna@kosice-city.sk
37 Ing. Ivana Bartošová –       evidencia obyvateľstva
055-6827150 ivana.bartosova@kosice-city.sk ohlasovna@kosice-city.sk
kancelária prvého kontaktu Mgr. Viera Pramuková – overovanie podpisov a listín
055-6827130 viera.pramukova@kosice-city.sk
Správa počítačovej siete
119b MicroCAD SYSTEMS s.r.o. 055-6827133 spravca@kosice-city.sk       informatika@kosice-city.sk
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Mestská krytá plaváreň – Ing. Vladimír Hlivák – riaditeľ 055-6222316 0917388406 plavarenkosice@gmail.com
Múzeum Vojtecha Löfflera – Mgr. Milena Gašajová – riaditeľ 055-6223073 lofflermuzeum@gmail.com   info@lofflermuzeum.sk
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 055-3032853 dennecentrumke@gmail.com
Materské školy
  Materská škola Park Angelinum 7
Dana Harvanová – riaditeľka 055-6336738 0903444833 skola.park@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6336788
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská – riaditeľka 055-6223488 0905943437 dagmardvorska@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6232723
  Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová – riaditeľka 055-6220058 mshrnciarska@gmail.com
Školská jedáleň 055-6223080
Materská škola – Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Leskovská – riaditeľka 0903996274 mszadielska@gmail.com
Školská jedáleň 0948364677
  Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková – riaditeľka 055-6256123 ms-tatranska@stonline.sk
Školská jedáleň 055-6256122
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová – riaditeľka 055-6220284 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6220203

MESTO KOŠICE – stavebný úrad – pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
Č. dverí: Meno a priezvisko kontakt
69 – 1. poschodie Ing. Iveta Kramárová 055-6827205
64 – 1. poschodie Ing. Ľudmila Strassburgerová 055-6827204
68 – 1. poschodie Ing. Iveta Selecká 055-6827215
66 – 1. poschodie Ing. Mária Fodorová 055-6827210
67 – 1. poschodie podateľňa
51 – prízemie Ing. Dana Kušnírová 055-6827218
52 – prízemie Ing. Anna Bungová 055-6827206
53 – prízemie Ing. Lívia Konczová 055-6827217
54 – prízemie JUDr. Miroslava Kostrábová 055-6827203
55 – prízemie Ing. Ľudmila Brijová 055-6827215