Kontakt


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto
Hviezdoslavova 7
040 34 Košice-Staré Mesto

Kancelária prvého kontaktu: prízemie, email: podatelna@kosice-city.sk

č. dverí Meno a priezvisko tel. kontakt email
č. dverí Meno a priezvisko tel. kontakt email
110 Ing. Igor Petrovčik – starosta 055-6827195 igor.petrovcik@kosice-city.sk, starosta@kosice-city.sk
110 Vladimír Eperješi -
zástupca starostu
055-6827195 vladimir.eperjesi@kosice-city.sk, zastupca@kosice-city.sk
106 Miloš Timko - prednosta miestneho úradu 055-6827147 prednosta@kosice-city.sk
113 JUDr. Roman Pillár – hlavný kontrolór 055-6827134
0907 620 386
roman.pillar@kosice-city.sk, kontrolor@kosice-city.sk
Kancelária starostu
110 Slávka Sokoliová – vedúca oddelenia 055-6827195 slavka.sokoliova@kosice-city.sk
110 Laura Eperješiová 055-6827157 laura.eperjesiova@kosice-city.sk
116 Ing. Emil Chytráček (ŠFRB) 055-6827132
0917 215 215
emil.chytracek@kosice-city.sk, sfrb@kosice-city.sk
Oddelenie právne a sociálne
105 JUDr. Miroslav Rušin  – vedúci oddelenia 055-6827108 miroslav.rusin@kosice-city.sk
117 JUDr. Bianka Jakabová, MBA 055-6827133 bianka.jakabova@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 055-6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk, pam@kosice-city.sk
102 Mária Vidová 055-6827178 maria.vidova@kosice-city.sk
15 Viktória Barnová 055-6827156 viktoria.barnova@kosice-city.sk
Oddelenie ekonomické
115 Ing. Zuzana Benčöová – vedúca oddelenia 055-6827122 zuzana.bencoova@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 055-6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk
117 Ing. Monika Czetöová 055-6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
Oddelenie kultúry, PR a správy trhu
114 Ing. Ján Spišák – vedúci oddelenia 055-6827121
0908 327 017
jan.spisak@kosice-city.sk
114 Mgr. Ivana Jarošiková 055-6827121
0905 558 982
ivana.jarosikova@kosice-city.sk, kultura@kosice-city.sk
114 Mgr. Renáta Némethová 055-6827121 renata.nemethova@kosice-city.sk, redakcia@kosice-city.sk
114 Jozef Sedlák 0918 919 009 jozef.sedlak@kosice-city.sk, trh@kosice-city.sk
Oddelenie matriky a evidencie obyvateľstva
36 Mgr. Mária Boldrini – vedúca oddelenia 055-6827110 maria.boldrini@kosice-city.sk, matrika@kosice-city.sk
35 Mgr. Janette Beňušová 055-6827172 janette.benusova@kosice-city.sk
34 Mgr. Adriana Zamrijová 055-6827173 adriana.zamrijova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 055-6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
37 Ing. Ivana Bartošová – evidencia obyvateľstva 055-6827150 ivana.bartosova@kosice-city.sk, ohlasovna@kosice-city.sk
37 Mgr. Tajana Čiková -evidencia obyvateľstva 055-6827150 tajana.cikova@kosice-city.sk, ohlasovna@kosice-city.sk
prízemie Petra Jakimová - osvedčovanie podpisov a listín 055-6827130 petra.jakimova@kosice-city.sk, podatelna@kosice-city.sk
prízemie Ing. Katarína Országová - osvedčovanie podpisov a listín 055-6827130 katarina.orszagova@kosice-city.sk, podatelna@kosice-city.sk
Oddelenie rozvoja a investícií
103 Mgr. Oliver Kovács – vedúci oddelenia 0911 221 157 oliver.kovacs@kosice-city.sk
104 Bc. Nikola Popovič 0905 896 135 nikola.popovic@kosice-city.sk
Oddelenie vnútornej a vonkajšej správy
104 Bc. Estera Palkóová - vedúca oddelenia 0908 710 667 estera.palkoova@kosice-city.sk
107 Andrea Hudáková 055-6827196
0944 374 076
andrea.hudakova@kosice-city.sk
122 Peter Jusko 055-6827114
0907 620 569
peter.jusko@kosice-city.sk
122 Miroslav Klein 055-6827114
0917 388 406
miroslav.klein@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 055-6827166
prízemie informátor 055-6827037
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Múzeum Vojtecha Löfflera –        Mgr. Peter Markovič 055-6223073 lofflermuzeum@gmail.com
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 055-6827190 dennecentrumke@gmail.com
Materské školy
Materská škola Park Angelinum 7
Mgr. Anna Gaľová – riaditeľka 055-6336738 0903444833 mspa@mspa.sk
Školská jedáleň 055-6336788
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská – riaditeľka 055-6223488 0905943437 msjarna4ke@gmail.com
Školská jedáleň 055-6232723
Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová – riaditeľka 055-6220058 mshrnciarska@gmail.com
Školská jedáleň 055-6223080
Materská škola – Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Lukácsová – riaditeľka 903996274 mszadielska@gmail.com
Školská jedáleň 948364677
Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková – riaditeľka 055-6256123  skola@mstatranska23.sk
Školská jedáleň 055-6256122
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová – riaditeľka 055-6220284 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6220203

 

kamagra jelcialis