Kontakt


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto
Hviezdoslavova 7
040 34 Košice-Staré Mesto
 
Kancelária prvého kontaktu: prízemie, tel. č.: 055-6827130, email: podatelna@kosice-city.sk
 

č. dverí Meno a priezvisko tel. kontakt email
110 Ing. Igor Petrovčik – starosta 055-6827195 starosta@kosice-city.sk
110 Vladimír Eperješi -
zástupca starostu
055-6827195 zastupca@kosice-city.sk
113 JUDr. Roman Pillár – hlavný kontrolór 055-6827158
0907 620 386
roman.pillar@kosice-city.sk, kontrolor@kosice-city.sk
Kancelária starostu
110 Slávka Sokoliová – vedúca oddelenia 055-6827195 slavka.sokoliova@kosice-city.sk, starosta@kosice-city.sk
107 Laura Eperješiová 055-6827196 laura.eperjesiova@kosice-city.sk
15 MVDr. Mgr. Viera Fábryová 055-6827156 viera.fabryova@kosice-city.sk
15 Sylvia Soliarová 055-6827157 sylvia.soliarova@kosice-city.sk
15 PhDr. Marianna Adamková 055-6827156 marianna.adamkova@kosice-city.sk
Referát komunikácie a PR
106 Miloš Timko – vedúci referátu 055-6827147 milos.timko@kosice-city.sk
114 Mgr. Renáta Némethová 055-6827121
0907 910 130
renata.nemethova@kosice-city.sk, redakcia@kosice-city.sk
107 Andrea Hudáková 055-6827196
0944 374 076
andrea.hudakova@kosice-city.sk
Oddelenie právne
105 JUDr. Miroslav Rušin  – vedúci oddelenia 055-6827108 miroslav.rusin@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 055-6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk, pam@kosice-city.sk
102 Mária Vidová 055-6827178 maria.vidova@kosice-city.sk
Oddelenie ekonomické
115 Ing. Zuzana Benčöová – vedúca oddelenia 055-6827122 zuzana.bencoova@kosice-city.sk, financne@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 055-6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk, financne@kosice-city.sk
104 Ing. Monika Czetöová 055-6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
Referát stavebných a investičných činností
103 Mgr. Oliver Kovács – vedúci referátu 055-6827134
0911 221 157
oliver.kovacs@kosice-city.sk
116 Ing. Emil Chytráček (ŠFRB) 055-6827132
0917 215 215
emil.chytracek@kosice-city.sk, sfrb@kosice-city.sk
117 Ing. Martin Tkáč 055-6827133
0917 388 406
martin.tkac@kosice-city.sk
Referát hospodárskej správy, čistoty a poriadku
122 Peter Jusko – vedúci referátu 055-6827114
0907 620 569
peter.jusko@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 055-6827166
Oddelenie kultúry, športu a správy trhu
114 Ing. Ján Spišák – vedúci oddelenia 055-6827121
0908 327 017
jan.spisak@kosice-city.sk
 114 Mgr. Ivana Jarošiková 055-6827121
0905 535 358
ivana.jarosikova@kosice-city.sk, kultura@kosice-city.sk
114 Roman Hlivák 055-6827121
0918 919 009
roman.hlivak@kosice-city.sk, trh@kosice-city.sk
Oddelenie matriky, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu
36 Mgr. Mária Boldrini – vedúca oddelenia 055-6827110 maria.boldrini@kosice-city.sk, matrika@kosice-city.sk
35 Mgr. Janette Beňušová 055-6827172 janette.benusova@kosice-city.sk
34 Mgr. Adriana Zamrijová 055-6827173 adriana.zamrijova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 055-6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
37 Bc. Nikola Popovič – evidencia obyvateľstva 055-6827150 nikola.popovicova@kosice-city.sk, ohlasovna@kosice-city.sk, podatelna@kosice-city.sk
37 Ing. Ivana Bartošová – evidencia obyvateľstva 055-6827150 ivana.bartosova@kosice-city.sk, ohlasovna@kosice-city.sk
kancelária prvého kontaktu Bc. Estera Palkóová - osvedčovanie podpisov a listín 055-6827130 podatelna@kosice-city.sk
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Múzeum Vojtecha Löfflera –        Mgr. art. Noémi Ráczová 055-6223073 lofflermuzeum@gmail.com
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 055-6827190 dennecentrumke@gmail.com
Materské školy
Materská škola Park Angelinum 7
Dana Harvanová – riaditeľka 055-6336738 0903444833 mspa@mspa.sk
Školská jedáleň 055-6336788
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská – riaditeľka 055-6223488 0905943437 msjarna4ke@gmail.com
Školská jedáleň 055-6232723
Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová – riaditeľka 055-6220058 mshrnciarska@gmail.com
Školská jedáleň 055-6223080
Materská škola – Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Lukácsová – riaditeľka 903996274 mszadielska@gmail.com
Školská jedáleň 948364677
Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková – riaditeľka 055-6256123  skola@mstatranska23.sk
Školská jedáleň 055-6256122
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová – riaditeľka 055-6220284 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6220203

 

kamagra jelcialis