Kontakt


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto

Hviezdoslavova 7

040 34 Košice-Staré Mesto

Spojovateľ (informátori): 055-6827155

Kancelária prvého kontaktu: č. dverí: 38, prízemie, tel.: 055-6827130, e-mail: podatelna@kosice-city.sk

Č.dv. ÚTVAR tel. kontakt
e-mail
112 Ing. Igor Petrovčik – starosta 055-6222026 055-6827195 starosta@kosice-city.sk
108 Andrej Ďurica – zástupca starostu 055-6827196 zastupca@kosice-city.sk
106 PhDr. Matúš Háber 055-6827196 prednosta@kosice-city.sk
113 JUDr. Roman Pillár – hlavný kontrolór 055-6827158 roman.pillar@kosice-city.sk   kontrolor@kosice-city.sk
Referát kancelárie starostu
112 Mgr. Alžbeta Krajňaková – asistentka starostu 055-6222026 055-6827195 starosta@kosice-city.sk alzbeta.krajnakova@kosice-city.sk
112 Mgr. Andrea Bercik 055-6827121 andrea.bercik@kosice-city.sk redakcia@kosice-city.sk
116 Ing. Tatiana Guľová 055-6827136 tatiana.gulova@kosice-city.sk    kultura@kosice-city.sk             redakcia@kosice-city.sk
110 fax 055-6224287
Referát organizačný
117 Mária Vidová – vedúca 055-6827178 maria.vidova@kosice-city.sk organizacne@kosice-city.sk
107 Andrea Hudáková – sekretariát prednostu 055-6827196 andrea.hudakova@kosice-city.sk organizacne@kosice-city.sk
Oddelenie právne a personálne
105 JUDr. Miroslav Rušin  – vedúci 055-6827108 miroslav.rusin@kosice-city.sk
103 Ladislav Šarocký 055-6827124 ladislav.sarocky@kosice-city.sk   spravne@kosice-city.sk           staznosti@kosice-city.sk
104 Ing. Monika Czetöová 055-6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 055-6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk    pam@kosice-city.sk
36 Ing. Ivana Bartošová 055-6827150 ivana.bartosova@kosice-city.sk ohlasovna@kosice-city.sk
36 Ing. Petronela Virostková 055-6827147 petronela.virostkova@kosice-city.sk ohlasovna@kosice-city.sk     podatelna@kosice-city.sk
17 Erika Erdélyiová – pokladňa 055-6827135 erika.erdelyiova@kosice-city.sk
38 Mgr. Viera Pramuková – overovanie listín a podpisov 055-6827130 viera.pramukova@kosice-city.sk
Oddelenie hospodárskej správy
114 Ing. Tomáš Somogyi – vedúci 055-6827114  tomas.somogyi@kosice-city.sk
114 Peter Jusko 055-6827114 peter.jusko@kosice-city.sk
 114 Marek Varga 055-6827114 marek.varga@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 055-6827166
Referát rozpočtu a účtovníctva
115 Ing. Viola Gáspárová – vedúca 055-6827122 viola.gasparova@kosice-city.sk financne@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 055-6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk financne@kosice-city.sk
Referát sociálnych služieb
37 MVDr. Mgr. Viera Fábryová 055-6827156 viera.fabryova@kosice-city.sk socialne@kosice-city.sk
MATRIČNÝ ÚRAD
15 Mgr. Mária Boldrini – vedúca 055-6827110 maria.boldrini@kosice-city.sk   matrika@kosice-city.sk
34 Monika Otiepková 055-6827173 monika.otiepkova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 055-6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
29 Mgr. Adriana Zamrijová 055-6827172 adriana.zamrijova@kosice-city.sk
Referát agendy rozvoja bývania
122 Ing. Emil Chytráček 055-6827132 0917215215 emil.chytracek@kosice-city.sk         sfrb@kosice-city.sk
Referát správy trhu
26 Roman Hlivák 055-6827164 roman.hlivak@kosice-city.sk             trh@kosice-city.sk
Informatik
119b MicroCAD SYSTEMS s.r.o. 055-6827133 spravca@kosice-city.sk       informatika@kosice-city.sk
Ostatné organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Mestská krytá plaváreň – Ing. Vladimír Hlivák – riaditeľ 055-6222316 0917388406 plavarenkosice@gmail.com
Múzeum Vojtecha Löfflera – Mgr. Milena Gašajová – riaditeľ 055-6223073 lofflermuzeum@gmail.com   info@lofflermuzeum.sk
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 055-3032853 dennecentrumke@gmail.com
Materské školy
  Materská škola Park Angelinum 7
Dana Harvanová – riaditeľka 055-6336738 0903444833 skola.park@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6336788
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská – riaditeľka 055-6223488 0905943437 dagmardvorska@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6232723
  Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová – riaditeľka 055-6220058 mshrnciarska@gmail.com
Školská jedáleň 055-6223080
Materská škola – Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Leskovská – riaditeľka 0903996274 ms-zadielska@netkosice.sk
Školská jedáleň 0948364677
  Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková – riaditeľka 055-6256123 ms-tatranska@stonline.sk
Školská jedáleň 055-6256122
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová – riaditeľka 055-6220284 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6220203

MESTO KOŠICE – stavebný úrad – pracovisko Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice
Č. dverí: Meno a priezvisko kontakt
69 – 1. poschodie Ing. Iveta Kramárová 055-6827205
64 – 1. poschodie Ing. Ľudmila Strassburgerová 055-6827204
68 – 1. poschodie Ing. Iveta Selecká 055-6827215
66 – 1. poschodie Ing. Mária Fodorová 055-6827210
67 – 1. poschodie podateľňa
51 – prízemie Ing. Dana Kušnírová 055-6827218
52 – prízemie Ing. Anna Bungová 055-6827206
53 – prízemie Ing. Lívia Konczová 055-6827217
54 – prízemie JUDr. Miroslava Kostrábová 055-6827203
55 – prízemie Ing. Ľudmila Brijová 055-6827215