Kontakt


Miestny úrad mestskej časti Košice-Staré Mesto
Hviezdoslavova 7
040 34 Košice-Staré Mesto

Kancelária prvého kontaktu: prízemie, tlf. č.: 055-6827130, email: podatelna@kosice-city.sk

č. dverí Meno a priezvisko tel. kontakt email
110 Ing. Igor Petrovčik - starosta 055-6827195 starosta@kosice-city.sk
110 Andrej Ďurica - zástupca starostu 055-6827195 zastupca@kosice-city.sk
110 PhDr. Matúš Háber 055-6827195 prednosta@kosice-city.sk
113 JUDr. Roman Pillár - hlavný kontrolór 055-6827158 roman.pillar@kosice-city.sk, kontrolor@kosice-city.sk
Kancelária starostu
110 Slávka Sokoliová - vedúca oddelenia 055-6827195 slavka.sokoliova@kosice-city.sk, starosta@kosice-city.sk
15 MVDr. Mgr. Viera Fábryová 055-6827156 viera.fabryova@kosice-city.sk, socialne@kosice-city.sk
Referát komunikácie a PR
106 Miloš Timko - vedúci referátu 055-6827147 milos.timko@kosice-city.sk
107 Mgr. Renáta Némethová 055-6827136 0907910130 renata.nemethova@kosice-city.sk, redakcia@kosice-city.sk
Oddelenie právne
105 JUDr. Miroslav Rušin  - vedúci oddelenia 055-6827108 miroslav.rusin@kosice-city.sk
101 Ing. Adriana Goralová 055-6827113 adriana.goralova@kosice-city.sk, pam@kosice-city.sk
104 Ing. Monika Czetöová 055-6827149 monika.czetoova@kosice-city.sk
102 Mária Vidová 055-6827178 maria.vidova@kosice-city.sk
Oddelenie ekonomické
115 Ing. Zuzana Benčöová - vedúca oddelenia 055-6827122 zuzana.bencoova@kosice-city.sk, financne@kosice-city.sk
115 Helena Bednárová 055-6827122 helena.bednarova@kosice-city.sk, financne@kosice-city.sk
17 Erika Erdélyiová - pokladňa 055-6827135 erika.erdelyiova@kosice-city.sk
Referát stavebných a investičných činností
103 Mgr. Oliver Kovács - vedúci referátu 0911 221 157 oliver.kovacs@kosice-city.sk
116 Ing. Emil Chytráček (ŠFRB) 055-6827132, 0917215215 emil.chytracek@kosice-city.sk, sfrb@kosice-city.sk
117 Ing. Martin Tkáč 055-6827196 martin.tkac@kosice-city.sk
117 Andrea Hudáková 055-6827196 andrea.hudakova@kosice-city.sk
Referát hospodárskej správy, čistoty a poriadku
114 Peter Jusko - vedúci referátu 055-6827114 peter.jusko@kosice-city.sk
114 Mgr. Peter Džubera 055-6827114 peter.dzubera@kosice-city.sk
GAR Zoltán Lipták 055-6827166
Oddelenie kultúry, športu a správy trhu
122 Ing. Ján Spišák - vedúci oddelenia
055-6827121 jan.spisak@kosice-city.sk
 122 Mgr. Ivana Jarošiková 055-6827121 ivana.jarosikova@kosice-city.sk, kultura@kosice-city.sk
114 Roman Hlivák 0918919009
roman.hlivak@kosice-city.sk, trh@kosice-city.sk
Oddelenie matriky, evidencie obyvateľstva a prvého kontaktu
36 Mgr. Mária Boldrini - vedúca oddelenia 055-6827110 maria.boldrini@kosice-city.sk, matrika@kosice-city.sk
35 Mgr. Adriana Zamrijová 055-6827172 adriana.zamrijova@kosice-city.sk
34 Monika Otiepková 055-6827173 monika.otiepkova@kosice-city.sk
33 Kamila Knúrovská 055-6827105 kamila.knurovska@kosice-city.sk
37 Ing. Petronela Virostková - evidencia obyvateľstva
055-6827150 petronela.virostkova@kosice-city.sk, ohlasovna@kosice-city.sk, podatelna@kosice-city.sk
37 Ing. Ivana Bartošová - evidencia obyvateľstva
055-6827150 ivana.bartosova@kosice-city.sk, ohlasovna@kosice-city.sk
kancelária prvého kontaktu Mgr. Viera Pramuková - osvedčovanie podpisov a listín
055-6827130 viera.pramukova@kosice-city.sk
Správa počítačovej siete
119b MicroCAD SYSTEMS s.r.o. 055-6827133 spravca@kosice-city.sk
Organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti
Múzeum Vojtecha Löfflera -        Mgr. art. Noémi Ráczová 055-6223073 lofflermuzeum@gmail.com
Denné centrum, Hviezdoslavova 7 055-3032853 dennecentrumke@gmail.com
Materské školy
  Materská škola Park Angelinum 7
Dana Harvanová - riaditeľka 055-6336738 0903444833 skola.park@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6336788
Materská škola Jarná 4
Dagmar Dvorská - riaditeľka 055-6223488 0905943437 dagmardvorska@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6232723
  Materská škola Hrnčiarska 1
Eva Farkašová - riaditeľka 055-6220058 mshrnciarska@gmail.com
Školská jedáleň 055-6223080
Materská škola - Óvoda, Zádielska 4
Mgr. Lucia Lukácsová - riaditeľka
0903 996 274 mszadielska@gmail.com
Školská jedáleň 0948364677
  Materská škola Tatranská 23
Mgr. Iveta Hnidiaková - riaditeľka 055-6256123  skola@mstatranska23.sk
Školská jedáleň 055-6256122
Materská škola Rumanova 4
Eva Pačaiová - riaditeľka 055-6220284 msrumanova@centrum.sk
Školská jedáleň 055-6220203

 

izmir escort cialis