Komisie miestneho zastupiteľstva


Komisia finančná, výstavby a verejného poriadku

Komisia zdravotná, sociálna a na prevenciu a riešenie závislostí

Komisia kultúry, školstva a športu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Redakčná rada Staromestských listov

 

Zasadnutia komisií sú VEREJNÉ, okrem Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

 

V zmysle Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/8326/2020 zo dňa 14.10.2020 oznamujeme, že v prípade akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii

 Vstup do rokovacej miestnosti bude možný za dodržania týchto hygienických opatrení:

  • vstup osôb iba s vhodným spôsobom prekrytými hornými dýchacími cestami (rúško, respirátor bez výdychového ventilu, šál, šatka),
  • použitie dezinfekcie rúk pri vstupe,
  • zákaz podávania rúk.

 

Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto

Príloha: Štatút komisií Miestneho zastupiteľstva MČ KE SM


 Dochádzka poslancov: komisie