KDE ULOŽIŤ VIANOČNÉ STROMČEKY Z RODINNÝCH DOMOV NA ODVOZ KOSITOM?


Mestská časť Košice – Staré Mesto v súlade s ustanovením par. 6, ods. 10 VZN Mesta Košice č. 168 o nakladaní s komunálnymi odpadmi určuje pre lokality s rodinnými domami na území MČ KE – Staré Mesto nasledovné miesta na uloženie vianočných stromčekov:

1. Pre ulice: Muránska/Belanská/Malá/Zádielska/Karpatská – zelený pás za kontajneroviskom na Karpatskej ul. (za budovou SVÚ)

2. Pre ulice: Floriánska/Husárska – zelený pás pri kontajnerovisku za BD na Floriánskej 12-14

3. Pre ulicu: Štítová – zelený pás, resp. miesto pri kontajnerovisku pri okraji chodníka medzi BD Štítová 2 a Tatranská 3.

4. Pre ulice: časť Kmeťovej/Jiskrova – zelený pás za kontajneroviskom na Jiskrovej 10

5. Pre ulice: Thurzova/Lofflerova – zelený pás na križovatke týchto ulíc (Lofflerova/Thurzova)

6. Pre ulice: časť Kmeťovej/Jesenského – zelený pás na križovatke týchto ulíc (Kmeťova/Jesenského)

7. Pre ulice: časť Lomenej/Masarykova – zelený pás za kontajneroviskom na Masarykovej 10 (na parkovisku pred Inšpektorátom práce)

Vianočné stromčeky je možné ukladať aj na stanovištiach kontajnerov na TKO pred bytové domy.