Dávky sociálnej pomoci


Jednorazové dávky v hmotnej núdzi

a) na mimoriadne výdavky na ošatenie – maximálne raz ročne

 1. Mestská časť poskytuje jednorazové  dávky  v hmotnej núdzi  občanovi  v hmotnej  núdzi a fyzickým  osobám,  ktoré  sa  s občanom  v hmotnej  núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa  vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke na úhradu mimoriadnych nákladov.
 2. Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mestská časť  poskytne na každý nižšie uvedený účel iba raz ročne takto:

b) na nevyhnutné ošatenie, obuv a hygienické potreby:

 • pre jednotlivca v sume 35,- €
 • pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 105,- €
 • pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi v sume 140,- €
 • pre dvojicu bez detí v sume 70,- €
 • pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi v sume 140,- €
 • pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi v sume 175,- €

b) na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa – maximálne raz ročne

 • pre dieťa zaradené do predškolskej prípravy v materskej škole na zakúpenie potrieb pre vzdelávacie aktivity dieťaťa v sume 20,- €,
 • pre dieťa v 1. ročníku základnej školy na zakúpenie školských potrieb a na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 60,- € na základe potvrdenia príslušného školského zariadenia
 • pre dieťa navštevujúce 2. – 4. ročník základnej školy na zakúpenie školských potrieb a na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 50,- € na základe potvrdenia príslušného školského zariadenia
 • pre dieťa navštevujúce 5. – 9. ročník základnej školy na zakúpenie školských potrieb a na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 60,- € na základe potvrdenia príslušného školského zariadenia
 • pre žiaka strednej školy a študenta vysokej školy na zakúpenie školských potrieb v sume 35,- €
 • maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spolu posudzujú maximálne do výšky 170,- €.

Príloha stiahnutie:Jednorázová dávka

c) na základné vybavenie domácnosti – maximálne raz ročne

na základné vybavenie  domácnosti za predpokladu, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje je majiteľom alebo nájomcom bytu, rodinného domu, obytnej miestností v zariadení určenom na trvalé bývanie a  predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním najviac v sume 175,- €.

d) na mimoriadne liečebné náklady – maximálne raz ročne

 • pre občana v hmotnej núdzi najviac v sume 35,- €
 • pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 35,- €
 • maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 95,- €.

            O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) a písm. b) tohto nariadenia rozhoduje starosta mestskej časti na základe podkladov pripravených vecne príslušným organizačným útvarom miestneho úradu. Na toto konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Lehota na vybavenie je určená ustanovením citovaného zákona.

            O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) a písm. d) tohto nariadenia rozhoduje sociálno-zdravotná komisia na základe žiadosti občana. Na toto konanie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Lehota na vybavenie je 60 dní od podania komplexnej žiadosti.

             Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu na základe predloženia komplexnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava s výnimkou ustanovenia ods. 2 písm. a) a písm. c).

            Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci

Mimoriadne dávky sociálnej pomoci poskytne mestská časť občanovi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú a nie sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi, avšak ocitli sa v mimoriadne nepriaznivej životnej situácií, alebo je v ohrození ich zdravie, život alebo základné životné potreby na základe písomnej žiadosti občana, a to:

 • na úhradu mimoriadnych výdavkov občanovi, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 1,5 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 35,- €,
 • na úhradu mimoriadnych výdavkov osamelému rodičovi, ktorý sa stará o nezaopatrené deti do skončenia povinnej školskej dochádzky najdlhšie do dovŕšenia 25 rokov, ktorého príjem a príjem fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú je na úrovni alebo vyšší ako dávka v hmotnej núdzi vrátane príspevkov k dávke, avšak nie vyšší ako 1,5 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 70,- €/občan/rok,
 • na úhradu mimoriadnych výdavkov osamelému občanovi, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 1,5 násobok životného minima určeného podľa ustanovenia § 2 a § 5 ods. 6 zákona zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov najviac do sumy 35,- €/občan/rok,
 • d) na úhradu iných akceptovateľných výdavkov občana (napr. výdavky spojené s vybavením identifikačnej karty občana pri jej strate alebo odcudzení). Výška bude odporučená komisiou zdravotnou, sociálnou, kultúry, školstva a športu.

Príloha na stiahnutie: Mimoriadna dávka

Mimoriadna vianočná dávka sociálnej pomoci

Mimoriadna vianočná dávka sociálnej pomoci občanovi  v hmotnej  núdzi a fyzickým  osobám,  ktoré  sa  s občanom  v hmotnej  núdzi  spoločne posudzujú podľa finančnej situácie mestskej časti:

 • a) pre občana v hmotnej núdzi najviac v sume 65,- €,
 • b) pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 30,- €,
 • c) maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 130,- €,
 • výšku príspevku určí sociálna a zdravotná komisia.

Podmienkou je minimálne 5-ročný súvislý trvalý pobyt občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú v mestskej časti k 01.01. kalendárneho roka, v ktorom občan požiadal o poskytnutie vianočného príspevku. Žiadosti budú posudzované komisiou sociálno-zdravotnou, ktorá následne určí aj výšku vianočného príspevku.

Príloha na stiahnutie: Vianočná dávka