Jednorazové dávky v hmotnej núdzi


(1) Mestská časť poskytuje jednorazové dávky v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka v hmotnej núdzi a príspevky k dávke na úhradu mimoriadnych nákladov.

(2) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi mestská časť poskytne na každý nižšie uvedený účel iba raz ročne takto:

a) na nevyhnutné ošatenie, obuv a hygienické potreby:

 • pre jednotlivca v sume 45,50 €,
 • pre jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 136,50 €,
 • pre jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi v sume 182,00 €,
 • pre dvojicu bez detí v sume 91,00 €,
 • pre dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi v sume 182,00 €,
 • pre dvojicu s viac ako štyrmi deťmi v sume 227,50 €.

b) na zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa

 • pre dieťa zaradené do predškolskej prípravy v materskej škole na zakúpenie potrieb pre vzdelávacie aktivity dieťaťa v sume 26,00 €,
 • pre dieťa navštevujúce 2. – 4. ročník základnej školy na zakúpenie školských potrieb a na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 65,00 € na základe potvrdenia príslušného školského zariadenia,
 • pre dieťa navštevujúce 5. – 9. ročník základnej školy na zakúpenie školských potrieb a na úhradu poplatkov na školské a mimoškolské aktivity dieťaťa najviac v sume 78,00 € na základe potvrdenia príslušného školského zariadenia,
 • pre žiaka strednej školy a študenta vysokej školy na zakúpenie školských potrieb v sume 45,50 €,
 • maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spolu posudzujú maximálne do výšky 221,00 €.

c) na základné vybavenie domácnosti za predpokladu, ak občan v hmotnej núdzi alebo niektorá z fyzických osôb, ktorá sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzuje, je majiteľom alebo nájomcom bytu, rodinného domu, obytnej miestnosti v zariadení určenom na trvalé bývanie a predloží doklad o zaplatení týchto nákladov za predchádzajúcich šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov alebo preukáže uznanie dlhu a dohodu o splátkach v prípade, že má nedoplatky spojené s úhradou nákladov spojených s bývaním najviac v sume 300,00 €.

d) na mimoriadne liečebné náklady:

 • pre občana v hmotnej núdzi najviac v sume 70,00 €,
 • pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume  70,00 €,
 • maximálna výška tejto dávky pre občana a pre ostatné fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú najviac v sume 190,00 €.

(3) 0 poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. a) a písm. b) tohto nariadenia rozhoduje starosta mestskej časti na základe podkladov pripravených vecne príslušným organizačným útvarom miestneho úradu. Na toto konanie sa vzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Lehota na vybavenie je určená ustanovením citovaného zákona.

(4) O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi podľa ustanovenia § 6 ods. 2 písm. c) a písm. d) tohto nariadenia rozhoduje komisia na základe žiadosti občana. Na toto konanie sa nevzťahuje zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Lehota na vybavenie je 60 dní od podania komplexnej žiadosti.

(5) Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi poskytuje mestská časť zo svojho rozpočtu na základe predloženia komplexnej žiadosti s príslušnými požadovanými potvrdeniami a na základe vykonaného šetrenia v domácnosti žiadateľa alebo miesta, na ktorom sa žiadateľ obvykle zdržiava s výnimkou ustanovenia ods. 2 písm. a) a písm. c).

(6) Občanovi  v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky trojnásobku životného minima.


Podávanie žiadosti:

 • na poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi priebežne  počas roka, najneskôr do 20.12. pre príslušný kalendárny rok, v ktorom má byť  jednorazová dávka poskytnutá

Príloha na stiahnutie na odkazehttps://kosice-city.sk/uradne-tlaciva/

kamagra jelcialis