IV. zasadnutie miestneho zastupiteľstva z 27.06.2019


V súlade s § 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

IV. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto,

ktoré sa uskutoční dňa

27. júna 2019 (štvrtok) o 14.00 h,

v Radničnej sále Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice s týmto programom:

Zistenie prítomných poslancov, voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a schválenie programu zasadnutia miestneho zastupiteľstva

1. Informácia o činnosti starostu mestskej časti Košice-Staré Mesto od III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 16.05.2019 BOD č. 1
2. Informácia o plnení úloh vyplývajúcich z uznesení od III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 16.05.2019 BOD č. 2
3. Informatívna správa o činnosti Komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov BOD č. 3
4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto za obdobie od III. zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto, ktoré sa konalo dňa 16.05.2019 BOD č. 4
5. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Košice-Staré Mesto na obdobie II. polroka 2019 BOD č. 5
6. Záverečný účet mestskej časti Košice-Staré Mesto za rok 2018 BOD č. 6 záverečný účet stanovisko
7. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-Staré Mesto …/…. o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov BOD č. 7
8. Návrh na zmenu Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Košice-staré Mesto č. 3/2014 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Košice-Staré Mesto BOD č. 8
9. Návrh zmeny právnej formy rozpočtovej organizácie Mestská krytá plaváreň, Protifašistických bojovníkov č. 4, Košice na spoločnosť s ručením obmedzeným BOD č. 9
10. Návrh na odobratie pozemkov zo správy mestskej časti Košice-Staré Mesto zverených mestom Košice do správy mestskej časti Košice-Staré Mesto BOD č. 10 príloha č. 1
11. Správa o stave, vývoji a vymáhaní pohľadávok mestskej časti Košice-Staré Mesto so stavom ku dnu 31.05.2019 BOD č. 11, príloha č. 1
12. Pokračovanie rokovania o prerušenom bode z III. rokovania zo dňa 16.05.2019 – Návrh Štatútu komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice-Staré Mesto BOD č. 12
13. Interpelácie a dopyty poslancov miestneho zastupiteľstva
14. Rôzne
15. Záver

 

Ing. Igor Petrovčik, starosta mestskej časti Košice-Staré Mesto

Uznesenia: IV. zasadnutie – 27.06.2019, príloha č. 1 k uzneseniu č. 62

Hlasovanie: IV. zasadnutie – 27.06.2019

Zápisnica: IV. zasadnutie – 27.06.2019

 

Videozáznam z rokovania: http://www.kosice-city.sk/videoprenosy/video270619/HerVie/HerVieHtml5.html

K stiahnutiu