Informácie pre politické strany a nezávislých kandidátov


ODOVZDÁVANIE KANDIDÁTNYCH LISTÍN
Kandidátnu listinu treba doručiť v listinnej forme zapisovateľovi miestnej volebnej komisie, a to do 11. septembra 2018 (60 dní pred dňom konania komunálnych volieb). Politická strana doručí kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca a nezávislý kandidát osobne. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Časový harmonogram na odovzdanie kandidátnych listín počas posledných dní:
• v pondelok 10. 9. 2018 – od 08:00 hod. do 16:00 hod. v kanc. 105/1. posch.
• v utorok 11. 9. 2018 – od 08:00 hod. do 21:00 hod. v kanc. 105/1. posch., od 21:00 hod. do
24:00 hod. na vrátnici budovy MÚ.
Termín a presný čas odovzdania kandidátnych listín odporúčame vopred dohodnúť emailom alebo telefonicky so zapisovateľom miestnej volebnej komisie.
DELEGOVANIE ČLENOV A NÁHRADNÍKOV DO MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE
Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi mestskej časti v lehote do 11. 9. 2018. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu miroslav.rusin@kosice- city.sk . Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.